Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Уведомяваме всички собственици на жилищни сгради, на които към настоящия момент сградите

им са с конструктивни увреждания, вследствие бедственото положение от 10.07.2018г., че е необходимо

в срок до 15.01.2019г. да подадат в деловодството на Общинска администрация – гр. Мизия искане

за оглед, за определяне състоянието на засегнатото от бедствието жилище и декларация по чл.26, ал.2

/Приложение №5/ от Правилника за организация и дейността на Междуведомствената комисия за

възстановяване и подпомагане към МС.

            Лицата ще бъдат анкетирани от служители от Дирекция "Социално подпомагане", съгласно чл.26а,

ал.2 от Правилника.

            Възстановителна помощ ще бъде предоставена само на лицата, отговарящи на условията, посочени

в чл.26а, ал.1, т.1-4 от Правилника, с конструктивни увреждания на жилищата, посочени в чл.27, ал. 1 от Правилника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                От Общинското ръководство

 

„Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) (1) Лицата по чл. 26, ал. 2 трябва да

отговарят на следните условия:

1. средномесечният им доход и на членовете от семейството им за предходните 12 месеца преди

месеца на подаване на декларацията по чл. 26, ал. 4 да не надвишава размера на официалната линия

на бедност за съответната година;

2. да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са съдружници или акционери в търговско

дружество;

3. да нямат вземания, влогове, дялови участия или ценни книжа, чиято обща стойност за отделното

лице или за всеки един от членовете от семейството им да надхвърля 500 лв.;

4. да не са извършвали в предходната и/или в текущата година разпоредителни сделки с движимо и

недвижимо имущество и/или идеални части от него, общата стойност на които надвишава 12-кратния

размер на линията на бедност за съответната година, с изключение на случаите, когато в семейството

има лице/лица с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед на

осигуряване на достъпна жизнена среда на лицето/лицата с увреждания;“

 

„Чл. 27. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.)

(1) Възстановителната помощ се предоставя за:

1. частичното възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, както и за

строително-монтажни работи, с които първоначално изпълнени, но увредени конструкции и конструктивни

елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява

експлоатационната им годност, след издаване на заповед от кмета на общината по чл. 195, ал. 4 от

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и разрешение за строеж;“

 

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.12.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.12.2018 г.

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

2 заварчик

5 общ работник

1 оператор, производствена линия

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

2 обслужващ, бензиностанция/газостанция

1 общ работник

1 барман

 

 

  • По проект „Обучения и заетост” – Компонент ІІ

 

   1 работник, зареждане на рафтове

  

  

  • По проект „Работа”

 

2 общ работник

   1 чистач/хигиенист

   1 работник, поддръжка на сгради

   1 охранител

 

 

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА МИЗИЯ

 

КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА МИЗИЯ НА

 

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО

 

на 21.12.2018г./петък/

 

10.00ч. – Детско коледно шоу в

малката зала на НЧ ”Просвета-1915”.

 

16.30ч. - Коледен концерт на „Делта център за изкуства и култура” гр.София.

Ще се срещнете с Дядо Коледа,

ще има баница, вино, чай и празнична заря.

Заповядайте на площад „Свобода”!

Да празнуваме заедно с много музика, смях и добро настроение!

 48356222_1111179612375540_1343815646814666752_n.jpg

 

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.12.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.12.2018 г.

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

2 заварчик

5 общ работник

1 оператор, производствена линия

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

2 обслужващ, бензиностанция/газостанция

1 общ работник

1 барман

 

 

 

1 помощник, магазин

 

 

  • По проект „Обучения и заетост” – Компонент ІІ

 

   1 работник, зареждане на рафтове

   1 специалист, търговия

  

 

  • По проект „Работа”

 

1 сервитьор

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Уведомление по чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА за оспорвани актове на Общински съвет - Мизия

Прикачени файлове:
Изтегли файла (уведомление.pdf)уведомление.pdf[ ]
 


Страница 7 от 159
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"