Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

....

Прикачени файлове:
Изтегли файла (СЪОБЩЕНИЕ.pdf)СЪОБЩЕНИЕ[ ]
 

ЗАПОВЕД № РД.11- 40 / 16.02.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за горите

 

ЗАБРАНЯВАМ:

 

Пашата на селскостопански животни в следните горски територии:

 

№ по ред

Землище

Местност

Отдел

Подотдел

   дка

1.

с. Сараево

Бр.река Огоста

41

«к»

     10

 

 

 

 

 

Общо: 10

 

Заповедта да бъде публикувана на сайта на община Мизия, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и кметство с.Сараево, в 3-дневен срок от нейното издаване.        

                      

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД” - Филка Лазарова.

 

 

 

 

                                                                                КМЕТ НА

                                                                                  ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/

                                                                                                          Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

              

 

ОТЧЕТ за 2016 година в изпълнение на чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи

Е-мейл Печат ПДФ

в изпълнение на  чл.71 от Наредбата  за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

1. Проведени от кмета на общината обществени поръчки или процедури за концесии, чрез които са възложени обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт

На основание чл. 14, ал.5 от ЗОП е проведено директно договаряне с ”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия , в резултат на което на 14.05.2016 г. е подписна договор за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по утвърдени маршрутни разписа-ния, със срок 1 год.

Обхват: автобусен превоз в двете посоки, по маршрутни разписания от общинската и областната транспортни

схеми

 

2. Всеки от сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт с посочване на съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превози

1.Договор за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, от 13.11.2015г.

Превозвач ”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия, ул. “Илия Панов” №13 

2.Договор за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, от 14.05.2016г.

Превозвач ”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия, ул. “Илия Панов” №13 

Обхват: автобусен превоз в двете посоки, по маршрутни разписания от общинската и областната транспортни

схеми

 

3. Общ размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии и съответния размер на изплатени на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива

 

Общ размер

Превозвач

3.1. Компенсации  за безплатен и по намалени цени превоз на:

 

 

3.1.1. Ветерани, военноинвалиди, военно пострадали, деца, учащи, пенсионери

21 631,00

”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия, ул. “Илия Панов” №13  

3.1.2. Служители по чл.19, т.7

-

 

3.2. Компенсации  за безплатен транспорт деца и ученици до 16 години

41 765,00

 Община Мизия (собствен транспорт) 

3.3. Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт

4 253,00

”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия, ул. “Илия Панов” №13  

О б щ о:

67 649,00

 

         

 

Д-р Виолин Крушовенски

Кмет на община Мизия                                                  

 

 

ОБЯВА ДБТ- ОРЯХОВО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 16.02.2017

Е-мейл Печат ПДФ

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

3 монтажник електрически елементи

• По Проект „Нова възможност за младежка заетост" – схема „Младежка заетост"

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 общ работник
1 стругар

 

ОБЯВА ДБТ- ОРЯХОВО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 09.02.2017

Е-мейл Печат ПДФ

 Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

3 монтажник електрически елементи

• По Програма „Старт на кариерата"

1 младши експерт

• По Проект „Нова възможност за младежка заетост" – схема „Младежка заетост"

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 общ работник
1 общ работник, промишлеността

 


Страница 1 от 112
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"