Община Мизия

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало
Обслужване на граждани


ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГА ПО

ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ЩЕ ОТКРИЕТЕ НА ТОЗИ ЛИНК:

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

 

 

Информация за таксите и сроковете за

получаване на резултата от

всяка административна услуга за община Мизия

може да изтеглите от таблицата.

 

Услуга

УРИ

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

1988

Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

1989

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1990

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1991

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

1992

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

1996

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1997

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2000

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2001

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2005

Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

2011

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

2012

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2014

Издаване на удостоверение за наследници

2016

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2017

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2020

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2021

Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2022

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

2023

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2024

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2025

Издаване на скици за недвижими имоти

2027

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2034

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2036

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2037

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2038

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2039

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2043

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

2051

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2056

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2057

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2058

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2061

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2063

Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2064

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2066

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

2068

Издаване на удостоверение за декларирани данни

2071

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2073

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2075

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2076

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2079

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2080

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2081

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2082

Издаване на виза за проектиране

2083

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2084

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2085

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2086

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2090

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2091

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2092

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2095

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2098

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

2101

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2104

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2107

Издаване на удостоверение за правно ограничение

2108

Издаване на удостоверение за семейно положение

2109

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2110

Издаване на разрешение за строеж

2112

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2113

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2114

Попълване/поправка на кадастрален план

2115

Одобряване на подробен устройствен план

2117

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2119

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2124

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2128

Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2131

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2138

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2390

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2395

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

2396

Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

2470

Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

2715

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

2834

 

 

 

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА МИЗИЯ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО  ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА МИЗИЯ
   

Услуги и цени

E-mail Print PDF
User Rating: / 4
PoorBest 
There are no translations available.

Описание, необходими докумети и цени на услугите, които предлагат служителите на общинската администрация.

Read more...
 

Access to public information

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 
Access to public information under the
Law on Access to Public Information in
Mizia municipality

Център за информация и обслужване на гражданите

Applications under the Law on Access to Public Information should be submitted to the Register office of municipality of Mizia – Information and Services Center for citizens. Application forms of standard layout should be provided to citizens free of charge.
Each written application receives a incoming number, is entered in the registry system of the municipality and is forwarded to the secretary of municipality of Mizia. After being examined by the secretary of the municipality the application is given to the legal adviser of the municipality for legal advice and position.
All applications by physical and juridical persons received by the administration receive an resolution by the mayor for implementation within the competence.
The secretary of the municipality is the person responsible for the preparation of the Decision on Access to information. According to the resolution he/she submits the application in person to the employees who can provide information and within whose competence it is. He/she tracks the progress of the work, sees to the compliance of the statutory deadlines, prepares the decision for placing at disposal or for refusal, submits the decision to the mayor for signature, and if necessary prepares notification to the applicant   for specification or for prolongation of the time.


Once the respective employee prepares the information, requested by a citizen and  he/she gives it to the secretary of the municipality, who coordinates the whole correspondence with the legal advisor of the municipality and notifies the applicant.
The whole correspondence is submitted to the Register office, receives outgoing number and the decision is sent with return receipt to the applicant. The correspondence is stored in the Register office of the municipality.
The information is given to the applicant in person at the Register office counter of the Information and Services Center for citizens , after  submitting of a receipt for the costs for preparation  in accordance to Ordinance No.10 by the Ministry of Finance and after signing of an acceptance protocol  – 2 pieces , one per each party.
Oral information shall be submitted immediately or the citizen is directed to the place, where he can obtain it, if it is socially important, of course.
Information, not sought within 30 days of the receipt of the decision is not given

Working time of the Information and Services Center for citizens – Register Office - from 8.30 h to 17.30 h, and if there are clients  not later than 2 hours after the official working time.
The phone number of  the Register office of Information and Services Center for citizens - +359 9161 / 23-15 extension 118.
The control of the organization for providing significant public information according to the Law on Access to Public Information is performed by the secretary of municipality of Mizia.

 

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"