Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на община Мизия за поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия

Сряда, 09 Януари 2019 11:40 Община Мизия - Проекти на нормативни актове
Печат

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на община Мизия за поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail:obsh.mz@abv.bg;www.miziabg.com

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия .

            На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на електронната поща на Община Мизия e-mail:obsh.mz@abv.bg.

 

МОТИВИ :

1.С цел прецизиране на някои текстове в действащата Наредба 1 на Общински съвет –гр.Мизия и синхронизирането й с изискванията на националното законодателство се наложиха промени в текстовете на съществуващата наредба ,касаещи забраната за разполагането и предлагането на хазартни игри или игрални хазартни автомати на територията на община Мизия;

2.За прилагане на новата наредба не са необходими финансови средства.

3.Актуализирането на наредбата ще допринесе за по-доброто регулиране на обществените отношения ,свързани с изпълнението изискванията на Закона за хазарта /ЗХ/.

4.Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (нар.за изменение - от м.01.2019.doc)Наредба № 1 - проект[ ]