Съобщение

Вторник, 13 Март 2012 11:15 Община Мизия - Обяви и съобщения
Печат
Община Мизия на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РД-09-113/06.03.2012 г. на кмета на общината е разрешено изработването на проект за ПУП-ПРЗ на общински имот №050012, местност „Горно ливаде" в землището на гр.Мизия, обл.Враца, с цел провеждане на процедура за промяна на предназначението по ЗОЗЗ за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадни води, канализационна мрежа и съпътстваща я водопроводна мрежа на гр.Мизия" – общински обект от първостепенно значение.