Детски заведения

Сряда, 21 Април 2010 15:01 Община Мизия - Образование
Печат

 

 

Детска градина "Незабравка" с три бази, както следва:
- база "Здравец"с.Крушовица
- база "Пчелица" с.Софрониево
- база "Калинка" с.Липница

Директор - Милка Тодорова
Тел.за връзка: 09161/22-95
Детско заведение

Брой групи

1.

ДГ «Незабравка» - основна сграда- гр.Мизия

4+1 яслена

2.

База «Здравец» - Крушовица

2

3.

База «Пчелица»- Софрониево

1 група

4.

База «Калинка» - Липница

1 група

 

ОБЩО:

8 групи + 1 яслена