ОБЩИНА МИЗИЯ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Общински съвет
Общински съвет
 

Постоянни комисии

Е-мейл Печат ПДФ
 • Комисия по финанси, бюджет, данъчна политика, общинска собственост и жилищна политика, стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и проекти.

1. Председател – Ивета Цветанова

2. Зам.председател – Иван Даков

3. Секретар – Галя Ангелова

4. Йорданка Бадикова

5. Цветанка Дамянова

6. Момчил Йорданов

7. Николай Иванов

 •  
 • Комисия по обществен ред и сигурност, безопасност на движението, бедствия, аварии и катастрофи, екология, земеделие, гори и транспорт.

1. Председател – Соня Манасиева

2. Зам. председател – Пламен Герговски

3. Секретар – Ивета Цветанова

4. Сашка Началнишка

5. Лидия Костова

 

 • Комисия по образование, култура, здравеопазване и социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм, евроинтеграция и спазване на човешките права, връзки с гражданското общество.

1. Председател – Галя Ангелова

2. Зам.председател – Сашка Началнишка

3. Секретар – Цветанка Дамянова

4. Трифон Тодоров

5. Соня Манасиева

 

 • Комисия по законност и законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, етика и жалби, молби на граждани.

1. Председател – Момчил Йорданов

2. Зам.председател – Николай Иванов

3. Секретар – Лидия Костова

4. Пламен Герговски

5. Йорданка Бадикова

6. Иван Даков

7. Трифон Тодоров

 

Комисия по ЗПКОНПИ.

 1. ПредседателМомчил Йорданов

 2.Йорданка Бадикова

 3. Цветанка Дамянова 

 4.Резервен член: Трифон Тодоров

 

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 2019-2023г.

Е-мейл Печат ПДФ

 Протокол №1 от 11.11.2019 г. - Решения от № 1 до № 4

Протокол №2 от 20.11.2019 г. - Решения от № 5 до № 11

Протокол №3 от 29.11.2019 г. - Решения от № 12 до № 17

Протокол №4 от 20.12.2019г. - Решения № 18 до № 33

Протокол №5 от 30.01.2020г. - Решения № 34 до № 45

Протокол №6 от 27.02.2020г. - Решения № 46 до № 53

Протокол №7 от 21.05.2020г. - Решения №54 до №84

Протокол №8 от 25.06.2020г. - Решения №84 до №104

Протокол №9 от 15.07.2020г. - Решения от №105 до №113

Протокол №10 от 30.07.2020г. - Решения от №114 до №121

Протокол №12 от 24.09.2020г. - Решения от №122 до №135

Протокол №13 от 22.10.2020г. - Решения от №136 до №148

Протокол №14 от 19.11.2020г. - Решения от №149 до №152

Протокол №15 от 17.12.2020г. - Решения от №153 до №160

Протокол №16 от 12.01.2021г. - Решения от №161 до №164

Протокол №17 от 28.01.2021г. - Решения от №165 до №178

Протокол №18 от 25.02.2021г. - Решения от №179 до №190

Протокол №19 от 24.03.2021г - Решения от №191 до №202

Протокол №20 от 22.04.2021г - Решения от №203 до №206

 

 

 

 

 

 

ОБЯВИ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВИ

 На основание чл. 194 от АПК и във връзка с чл.193, ал. 1, пр.1 във връзка с

чл.146, т.1 от АПК Административен съд Враца прогласява нищожността на

Наредба № 2 за пожарна безопасност на територията на Община Мизия.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР по чл. 27, ал. 5 ОТ ЗПУГДВМС

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Изх.№ 241/14.05.2021 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

На основание чл.25, т.1, чл. 28а, ал.4 от ЗМСМА и чл.75а, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 72 от 26.01.2021 г. на МС за удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка и Заповед № РД – 07 – 273 от 29.04.2021г. на МЗ.

       

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание от разстояние на 20.05.2021г. /четвъртък/ от 16.30 часа, чрез видеоконференция при следния

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. 1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 2.Вх. № 389/05.05.2021г., докладна, относно Свикване на Извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по

Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- гр. Враца, което ще се проведе на 31.05.2021 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“

 1. 3.Вх. № 392/ 14.05.2021 г., докладна, относно закупуване на 1 брой употребявана сметосъбирачна машина и 1 брой мобилна дизел дробилка на клани от натрупаните средства по чл. 64, ал.1 от ЗУО и чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“

 1. 4.Вх. № 393/ 14.05.2021г., докладна, относно отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице с ОПС върху общински терен в г. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 5.Вх. № 394/ 14.05.2021 г., докладна, относно приемане на Наредба за промени и допълнения в Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 6.Вх. № 395/ 14.05.2021 г., предложение, относно приемане на Общинска дългосрочна програма на Община Мизия за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021 – 2030 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Весела Вълкова – главен експерт „Обществени поръчки“

 1. 7.Вх.№ 390/10.05.2021г., отчет за състоянието, дейността и проблемите на ДСХ „Баба Марта“ – с. Липница

Докладва: Генка Стоянова – директор на ДСХ „Баба Марта“ – с. Липница

 1. 8.Разни

 

 

Видеоконференцията ще се състои в платформата ZOOM, за което ще получите код за достъп и парола.

Всеки гражданин може да се включи в заседанието в т. „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ от дневния ред, за което е необходимо потвърждаване на участието до 15.00 часа на 20.05.2021 г. на електронен адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ., като се посочи име, организация, населено място и актуален имейл адрес.

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия               

             

 

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС - Мизия чрез видеоконференция - 17.12.2020г.

 

 

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 11.2019г-10.2020г

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf)Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf[ ]
 


Страница 2 от 4
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"