ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-16/27.04.2021 год. на Кмета на Община Мизия е одобрен проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ XIV, кв. 10, гр. Мизия, общ. Мизия, с възложител Ресурс Инженеринг“ ЕООД, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните, на имот с кад. № 501.69, по плана на гр. Мизия и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

 

 

 

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-16/27.04.2021 год. на Кмета на Община Мизия е одобрен проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ XIV, кв. 10, гр. Мизия, общ. Мизия, с възложител Ресурс Инженеринг ЕООД, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните, на имот с кад. № 501.69, по плана на гр. Мизия и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

 

 

 

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-18/27.04.2021 г. на Кмета на Община Мизия е одобрен проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ XIX, кв. 75, по плана на с. Софрониево, общ. Мизия, с възложител „Рентех“ ЕООД, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните, на имот с кад. № 0.147, по плана на с. Софрониево, общ. Мизия и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

 

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-17/27.04.2021 г. на Кмета на Община Мизия е одобрен одобряване проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ IX и УПИ X, кв. 78, гр. Мизия, общ. Мизия, с възложител Ангел Ивалинов Георгиев, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните, на имот с кад. № 501.1670, по плана на гр. Мизия и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

 

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 22.04.2021г.

 

 

Работни места за висше образование

 

1 техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 

1 общ работник

 

По проект “Заетост за теб” – етап 2

 

1 общ работник

1 лозар

1 фризьор

 

 

По чл. 55в

 

1 чистач/хигиенист

 

 

 

 

 

 


Страница 9 от 245
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"