ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проекти на нормативни актове Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

Проект на Наредба №11 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail:obsh.mz@abv.bg;www.miziabg.com

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия.

            На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на електронната поща на Община Мизия e-mail:obsh.mz@abv.bg.

 

МОТИВИ :

към ПРОЕКТ на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия.

1.Причини, които налагат приемането на Наредба на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия:

1.1.Предложението от страна на общинска администрация за приемане на Наредба на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия, е продиктувано от изменението на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) и актовете по неговото приложение. В Държавен вестник бр.82/18.09.2020 г., е публикуван Закона за изменение на Закона за предучилищно и училищно образование, с който са приети нови текстове в чл. 283. В същия е предвидено, че Държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите, за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансирането от държавата. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси, се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, както и че не по-малко от 50% от сумата следва да се използва за пълно подпомагане на заплащането на таксата от родителите. Така предвиденото изменение влиза в сила от 01.01.2021 година, което мотивира необходимостта настоящата Наредба да бъде приета, считано от 01.01.2021 г.

Решението и подходът при приложението на нововъведените правила предполага наличие на финансови разчети и обезпечаването на средствата да бъде съобразено с подзаконовата уредба относно размера, с който Държавата ще подпомага за заплащането на таксите. С Решение на Министерски съвет №790/30.10.2020 г. е определен норматив за подпомагане заплащането на такси по чл.283, ал.9 от ЗПУО, а именно 174,00 лв. за дете за 2021 г.

Проектът на Наредбата предвижда пълно освобождаване от заплащане на такса за посещение от всички деца в задължително предучилищно образование.

2.Целите, които се поставят:

2.1.Проектът на Наредба на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия, цели съдържанието на същата да бъде в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, в частност Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО). Да се постигне ясна регламентация в уредбата на обществените отношения касаещи предоставянето на административни услуги.

2.2.Ефективно разпределение на общинските ресурси, чрез определяне на такси и цени на услугите.

2.3.Предоставяне на равен достъп на всички деца до задължително предучилищно образование.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:

За прилагането на новите уредби в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия, са необходими допълнителни финансови средства, които за 2021 година ще бъдат осигурени от държавния бюджет. Финансовите средства за 2021 година са в размер на 21 576,00 лева от Държавата, съгласно Решение на Министерски съвет №790/30.10.2020 г.

4.Очаквани резултати от прилагането:

С приемането на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия ще се постигне:

4.1.Съответствие на Наредбата на Община Мизия с изменението на Закона за предучилищно и училищно образование. Равен достъп на всички деца до задължително предучилищно образование и обхващане и на не обхванати от задължителното предучилищно образование деца.

4.2.По-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси.

 

5.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

С приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия, се приема подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона местните данъци и такси, Закона за нормативните актове, Административно.-процесуалния кодекс и други приложими законови разпоредби, поради което съответствието на Наредбата с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните нормативни актове с правото на Европейския съюз и доколкото тези норми са транспонирани и въведени в националното законодателство на РБ.

Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия, е подзаконов нормативен акт с местно значение и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на действащото българско законодателство, относимо към уредбата на тези обществени отношения.

Предлагаме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия, да влезе в сила, считано от 01.01.2021 година.

Чл. 12. (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година.

 

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"