ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проекти на нормативни актове Проект на Наредба № 32 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА МИЗИЯ

Проект на Наредба № 32 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА МИЗИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

                                                               

Проект на Наредба № 32  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА МИЗИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,

       e-mail: obsh.mz@abv.bg; www.miziabg.com

            Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на  Наредба № 32  за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Мизия.

 

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.00 до 17.00 часа както и на елктронната поща на Община Мизия e-mail: obsh.mz@abv.bg

МОТИВИ :

1.С цел изпълнение изискванията на закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/ и по – конкретно разпоредбата на чл. 133 ал.4 от същия, се изготви проект на Наредба № 32 за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Мизия.

2. Финансови средства: Прилагането на новата Наредба  е свързано с изразходване на  финансови средства от бюджета на общината в размер на 9500лв. за 2020г., предвидени като средства за финансиране на спортните клубове на територията на Община Мизия.

3. Очаквани резултати: Приемането на наредбата ще допринесе за по-доброто регулиране на обществените отношения в областта на физическото възпитание и спорта  и регламентираното  разходване на публични финансови средства от бюджета на Община Мизия.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Приемането на 

 

 

 

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА МИЗИЯ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"