ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проекти на нормативни актове Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,

       e-mail: obsh.mz@abv.bg; www.miziabg.com

            Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия.

 

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.00 до 17.00 часа както и на елктронната поща на Община Мизия e-mail: obsh.mz@abv.bg

МОТИВИ :

1.С цел прецизиране на някои текстове в действащата Наредба 11 на Общински съвет – Мизия и синхронизирането й с изискванията на Община Мизия се наложиха промени в текстовете на съществуващата наредба, свързани с размера на цените за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия.

2. Финансови средства: Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

3. Очаквани резултати: Актуализирането на наредбата ще допринесе за по-доброто регулиране на обществените отношения и стабилизирането на финансовото състояние на Община Мизия.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (ПРОЕКТ Н№11.doc)Проект на Наредба №11[ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"