ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проекти на нормативни актове Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия

           

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,

       e-mail: obsh.mz@abv.bg; www.miziabg.com

            Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия.     

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.00 до 17.00 часа, както и на елктронната поща на Община Мизия e-mail: obsh.mz@abv.bg

МОТИВИ :

1. С цел прецизиране на някои текстове в действащата Наредба №15 на Общински съвет – Мизия и синхронизирането и с изискванията на националното законодателство, се наложиха промени в текстовете на съществуващата наредба, свързани с тежестта да се подава данъчна декларация по отношение на превозни средства, ползването на данъчни облекчения по отношение на облагането с патентен данък и по отношение на възстановяването на недължимо внесена част при прекратяване на разрешение за извършване на таксиметров превоз.

2. Финансови средства: Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

3.Очаквани резултати: Актуализирането на наредбата ще допринесе за по-доброто регулиране на обществените отношения, свързани с горецитираните нормативни актове.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и с тези на европейското законодателство. Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (ПРОЕКТ №15.doc)ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №15[ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"