ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения Проекти на нормативни актове Проект на СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023г. НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Проект на СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023г. НА ОБЩИНА МИЗИЯ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Проект на СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023г. НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,

               e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; www.miziabg.com

 

      Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023г. на Община Мизия

      На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30ч. до 17.00ч., както и на   e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

            Мотивите за нейното приемане са изпълнение на законово изискване – чл.8, ал.8 от Закона за Общинската собственост. За всеки мандат на новоизбраните кметове на общини се приема мандатна стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 - 2023 година. 

 

     Целите, които се поставят с приемане на Стратегията са:

            Правилното и законосъобразно управление на общинската собственост в община Мизия, за периода 2019 - 2023 година. 

 

       Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.

       Прилагането на Стратегията няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

            Очаквани резултати от приемане на нормативния акт:

            Пълното индетифициране на обема на общинската собственост щ6е бъде основна предпоставка за вземане на управленски решения по управление и разпореждане. Яснота и прозрачност при управление на общинската собственост. От поставените цели в стратегията ще се съобразяват и годишните програми на община Мизия. С изпълнение на стратегията ще се оптимизира управлението на общинската собственост.

 

     Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

     Съответствието на нормативния документ с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите  и директивите, относими към тази материя.

Приемането на Стратегията не противоречи на нормите на Европейския съюз.

 

 

 

                                                                КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:     /п/

                                                                                                                                 ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

 

 

 

                                                                  

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"