ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Municipal council Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

Изх.№ 233/05.05.2021 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

На основание чл.25, т.1, чл. 28а, ал.4 от ЗМСМА и чл.75а, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 855 от 25.11.2020 г. на МС за удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка и Заповед № РД – 01-274 от 29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването.

       

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание от разстояние на 05.05.2021г. /сряда/ от 17.15 часа, чрез видеоконференция при следния

 

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. 1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. 2.Вх. № 388/ 05.05.2021 г. докладна, относно свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – Враца.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“

  1. 3.Разни

 

 

Видеоконференцията ще се състои в платформата ZOOM, за което ще получите код за достъп и парола.

Всеки гражданин може да се включи в заседанието в т. „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ от дневния ред, за което е необходимо потвърждаване на участието до 15.00 часа на 07.05.2021 г. на електронен адрес This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ., като се посочи име, организация, населено място и актуален имейл адрес.

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА

Председател на ОбС Мизия

 

             

 

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС - Мизия чрез видеоконференция - 17.12.2020г.

 

 

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 11.2019г-10.2020г

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"