ОБЩИНА МИЗИЯ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Общински съвет Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Изх.№ 241/14.05.2021 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

На основание чл.25, т.1, чл. 28а, ал.4 от ЗМСМА и чл.75а, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 72 от 26.01.2021 г. на МС за удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка и Заповед № РД – 07 – 273 от 29.04.2021г. на МЗ.

       

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание от разстояние на 20.05.2021г. /четвъртък/ от 16.30 часа, чрез видеоконференция при следния

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. 1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 2.Вх. № 389/05.05.2021г., докладна, относно Свикване на Извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по

Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- гр. Враца, което ще се проведе на 31.05.2021 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“

 1. 3.Вх. № 392/ 14.05.2021 г., докладна, относно закупуване на 1 брой употребявана сметосъбирачна машина и 1 брой мобилна дизел дробилка на клани от натрупаните средства по чл. 64, ал.1 от ЗУО и чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“

 1. 4.Вх. № 393/ 14.05.2021г., докладна, относно отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице с ОПС върху общински терен в г. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 5.Вх. № 394/ 14.05.2021 г., докладна, относно приемане на Наредба за промени и допълнения в Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 6.Вх. № 395/ 14.05.2021 г., предложение, относно приемане на Общинска дългосрочна програма на Община Мизия за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021 – 2030 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Весела Вълкова – главен експерт „Обществени поръчки“

 1. 7.Вх.№ 390/10.05.2021г., отчет за състоянието, дейността и проблемите на ДСХ „Баба Марта“ – с. Липница

Докладва: Генка Стоянова – директор на ДСХ „Баба Марта“ – с. Липница

 1. 8.Разни

 

 

Видеоконференцията ще се състои в платформата ZOOM, за което ще получите код за достъп и парола.

Всеки гражданин може да се включи в заседанието в т. „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ от дневния ред, за което е необходимо потвърждаване на участието до 15.00 часа на 20.05.2021 г. на електронен адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ., като се посочи име, организация, населено място и актуален имейл адрес.

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия               

             

 

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС - Мизия чрез видеоконференция - 17.12.2020г.

 

 

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 11.2019г-10.2020г

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf)Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf[ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"