ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проекти на нормативни актове Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 За изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мизия

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 За изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 За изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мизия

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail:obsh.mz@abv.bg;www.miziabg.com

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 За изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мизия.

 

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на елктронната поща на Община Мизия e-mail:obsh.mz@abv.bg.

 

МОТИВИ :

1.С цел прецизиране на някои текстове в действащата Наредба 17 на Общински съвет – гр.Мизия и синхронизирането и с изискванията на националното законодателство се наложиха промени в текстовете на съществуващата наредба както и вписване на нови такива, свързани с административно – наказателната отговорност на лица, пребиваващи на територията на община Мизия.

2.За прилагане на новата наредба не са необходими финансови средства.

3.Актуализирането на наредбата ще допринесе за по-доброто регулиране на обществените отношения ,свързани с горецитираните нормативни актове.

4.Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

 

 

Наредба № 17

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"