ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Municipal council Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

E-mail Print PDF
There are no translations available.

                                 Изх.№ 289/16.07.2021 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                         

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание на 22.07.2021г.  /четвъртък/  от 10.00 часа в Заседателна зала на Община Мизия, ет. 3 при следния

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.   Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2.           Вх. № 431/ 14.07.2021 г. докладна, относно отдаване под наем на 2 кв. м. от имот публична общинска собственост в гр. Мизия за поставяне на кафе-автомат.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“

 

3. Вх. № 432/14.07.2021 г., докладна, относно откриване на процедура за възлагане превозите по автобусна линия, за обществен  превоз  на  пътници,  от  общинската  транспортна  схема, от квотата на Община Мизия

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“

4. Вх. № 440/ 16.07.2021 г. докладна, относно отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински терен в с. Крушовица, общ. Мизия.

Докладна от Цветан Василев  – зам. кмет на община Мизия

/за кмет на община Мизия съгл. Заповед № РД 11-362/13.07.2021г./

Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“

5. Вх.№ 436/15.07.2021 г., докладна, относно корекция в програмата за капиталови разходи и в разходната част на бюджета на Община Мизия в местни дейности за 2021 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“

6. Вх. № 435/15.07.2021 г., докладна, относно поемане на разходите по погребение в с. Сараево.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Валерия Цурова – Гл. експерт „Здравеопазване и социални дейности“

7. Вх. № 439/15.07.2021 г. докладна, относно Разрешаване за формиране на маломерни самостоятелни и слети паралелки за учебната 2021/2022 год. в ОУ „Цанко Церковски“ гр. Мизия, ОУ „Христо Ботев“ с. Крушовица, ОУ „Отец Паисий“ с. Софрониево, ПГ „Васил Левски“ гр. Мизия и осигуряване на допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти, чрез дофинансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Емилия Киновска – директор ЦПЛР Мизия

8. Вх. № 434/15.07.2021 г. докладна, относно отчет за изпълнение или хода на изпълнение на решенията на Общински съвет Мизия, приети в периода м. януари 2021 г. – м. юни 2021 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Десислава Лехчевска – секретар на община Мизия

9. Вх. № 438/15.07.2021 г. докладна, относно свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца с краен срок за представяне на мандатите / решенията/ 31.08.2021 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“

10. Вх. № 437/15.07.2021 г.  предложение, относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет –  Мизия и неговите комисии за  периода 01.01.2021 година до 30.06.2021 година.

Докладва: Татяна Спасова – Председател на ОбС – Мизия

11. Разни

11.1 Информация за дейността на детските и учебни заведения в община Мизия за учебната 2020/2021година.

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

 

С уважение,

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА  /п/

                   Председател на ОбС Мизия   

G            

 ГРАФИК-КОМИСИИ

  МАТЕРИАЛИ

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС - Мизия чрез видеоконференция - 17.12.2020г.

 

 

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 11.2019г-10.2020г

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                         

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание на 24.06.2021г.  /четвъртък/  от 10.00 часа в Заседателна зала на Община Мизия, ет. 3 при следния

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.   Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2.   Вх. № 407/03.06.2021 г., Отчет за дейността на НЧ „Хр.Ботев- 29“ с. Войводово

Внася: Красимир Бонев – Председател на НЧ „Хр.Ботев- 29“ с. Войводово

 

3.   Вх. № 411/15.06.2021 г., докладна записка, относно Отчет за дейността на НЧ „Просвета 1899“ с.Крушовица

Внася: Цветанка Дамянова – Председател на НЧ „Просвета 1899“ с. Крушовица

 

4.   Вх. № 410/15.06.2021 г., Отчет за работата на НЧ „Пробуда 1927 Софрониево“

Внася: Теменужка Желязкова – Председател на НЧ „Пробуда 1927 Софрониево“

 

5. Вх. № 414/16.06.2021 г., докладна, относно Отчет за дейността на НЧ „Отец Паисий – 1927- Липница“

Внася: Румен Шопов – Председател на НЧ „Отец Паисий – 1927- Липница“

 

6. Вх. № 415/16.06.2021 г., докладна, относно Отчет за дейността на Народно читалище „Просвета – 1915“, гр. Мизия

Внася: Вълчо Златанов – Председател на Народно читалище „Просвета – 1915“

 

7. Вх. № 409/11.06.2021 г., докладна, относно приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г.

Докладна от Валя Берчева – Кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – ДД „УТЕППИСД“

 

8. Вх. № 416/17.06.2021 г., докладна, относно корекция в приходната и в разходната част на бюджета на община Мизия в местни дейности за 2021г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“

 

9. Вх.№ 417/17.06.2021 г., докладна, относно корекция в разходната част на бюджета на община Мизия в Делегирани държавни дейности и в Местни дейности за 2021г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – Гл. специалист „БФ“

 

10. Вх. № 418/17.06.2021 г., докладна, относно Възлагане предоставянето на услуга от общ икономически интерес - „Патронажна грижа“ на доставчик (оператор) в изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0154 „Патронажна грижа + в община Мизия“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–6.002 „Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Валерия Цурова – Гл. експерт „Здравеопазване и социални дейности“

 

 

 

 

11. Вх. № 421/17.06.2021 г., Предложение, относно Искане от Инициативен комитет с Вх. №337/23.02.2021 г. за провеждане на местен референдум за отделяне на с. Софрониево от община Мизия и присъединяването му към община Козлодуй

Докладва: Татяна Спасова – Председател на ОбС – Мизия

 

12.Разни

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

 

С уважение,

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА  /П/

Председател на ОбС Мизия              

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"