ОБЩИНА МИЗИЯ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало ОТИЕЦ - гр.Мизия
Община Мизия
 • Обяви и съобщения
 • За общината
 • Новини
 • Социални дейности
 • Култура и спорт
 • Образование
  Дейността на отдел „Образование и култура”  е да е да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на образованието и културата на територията на община Мизия в  съответствие с изискванията на Закона за народната просвета, Правилника да прилагане на Закона за народната просвет и да изпълнява Образователната политика на Община Мизия. Образователната политика на Общината поставя ученика като главна ценност, която осмисля всяка идея за развитието на училищното образование отчитайки както социалните – икономическите така и демографските характеристики на днешното общество. В този смисъл се налага преосмисляна на възможности, които да отговорят адекватно и в съответствие с изискванията ва времето.
   
  Специализиран орган за организиране и контролиране дейността на общинските детски градини, училища и обслужващи звена е –
   
   
 • Общински съвет
 • Търгове

   

 • Конкурси
  В момента няма актуални конкурси.
 • Документи
 • Проекти
 • Международно сътрудничество
 • Обслужване на граждани
 • Профил на купувача

  БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНАТА

   

  БАНКОВА СМЕТКА ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ ПО ТЪРГОВЕ :
  BG68UBBS88883312134401
  BIC:UBBS BGSF

   

  ЗАПОВЕД № РД.11-5/05.01.2021г.

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА МИЗИЯ 2021

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА МИЗИЯ 2014

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

   

  ..............................................................................................................................

   

   

   

 • Съобщения
 • Информация
 • Общинска избирателна комисия
 • Бюлетин ОС
 • ОТИЕЦ -Мизия
 • СНАВР
 • Национална програма за енергийна ефективност

  Информация за Програмата, условията за кандидатстване и необходимите документи се получава и на място в общинска администрация – МИЗИЯ, Център за информация и услуги на населението.

  В Община Мизия е сформиран екип от общински служители ,, които ще консултират гражданите и ще им оказват необходимата подкрепа във връзка с учредяване и регистриране на сдружение на собствениците и в по-нататъшните основните стъпки за кандидатстването по Програмата.

  СТЪПКА 1

  Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.

  ВАЖНО! В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подава ЕДНО Заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.

  Регистрация на сдружението

  Съгласно Чл. 29. ал. 1 от ЗУЕС,  Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.

   Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености – образец - приложение № 1 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
  2. Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците – образец -– приложение № 2 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
  3. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственос -  /примерен образец/
  4. Протокол от учредителното събрание, заверен от председателя на управителния съвет (управителя) – образец – приложение № 3
  5. Споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) – образец - приложение № 4. Споразумението се съставя в два еднообразни екземпляра – един за сдружението и един за публичния регистър на общината.
  6. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

  Заявлението се подава в административната сграда на Община Мизия, ул."Георги Димитров"  № 25-27, в Центъра за информация и услуги на населението /ЦИУН/,  всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

  За регистрацията не се събират такси.

  Образец на Заявлението както и другите необходими документи за регистриране  сдружение на собствениците можете да получите и на място – в Центъра за информация и услуги на населението от 8.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.

  След вписване в публичния регистъра, Община Мизия издава Удостоверение за регистрация на сдружението.

  В 7-дневен срок след получаване на Удостоверение за регистрация на сдружението управителния съвет (Управителя) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията. Таксата за вписване е 10,00 лв. съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

  СТЪПКА 2

  Сдружението на собствениците заявяват интерес пред общината чрез Заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ - по образец - приложение № 5. Заявлението представлява декларация за заявения интерес от страна на СС от обновяване за енергийна ефективност. ЗИФП съдържа волеизявление на СС и се подписва от представляващия сдружението. В случай че сградата се състои от няколко секции, съответно в нея е регистрирано повече от едно СС, заявлението се подписва от представителите на всички сдружения в сградата. Заявлението съдържа следните приложения:

  Заявлението съдържа следните приложения:

  1. Справка на собствениците на самостоятелните обекти по образец - приложение № 6  – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на СС;
  2. Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС;
  3. Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец – приложение № 7 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
  4. Протокол за поставяне на поканата по образец – приложение № 8 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
  5. Протокол от общото събрание на СС по образец – приложение № 9, съдържащ решения, съгласно Методическите указания – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
  6. Декларация от собственик – нечленуващ в СС – приложение № 12.
  7. Друго (описва се)

  СТЪПКА 3

  Оценка на ЗИФП. След получено ЗИФП общината проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота. В случай на липсващи документи общината изисква от СС да бъдат предоставени.

  В процеса на оценката всеки кандидат получава положителна или отрицателна оценка. За отстраняване на пропуски могат да бъдат изисквани допълнителна информация и/или документи.

  Само СС, подали ЗИФП, съдържащо пълния изискуем пакет от документи, и отговарящи на изискванията на програмата, ще получат положителна оценка.

  Получилите положителна оценка ще бъдат уведомени от общината за това писмено. СС, чиито заявления не получат положителна оценка, ще бъдат уведомени писмено за причините. Допуска се повторно подаване на заявление в рамките на програмата и преди обявяване изчерпването на ресурса за финансова помощ.

  СТЪПКА 4

  Сключване на договор и финансиране на дейностите. СС, чиито заявления са одобрени, ще бъдат поканени от общината да сключат договор по образец - приложение № 10. В случаите на повече от едно сдружение в сградата договорът се подписва от представителите на всички сдружения.

  С договора СС дава мандат на общината в лицето на кмета да извърши от негово име действия по осигуряването на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.

  След сключване на договора между общината и СС, общината от името на СС сключва договор за целево финансиране с ББР и с областния управител по образец - приложение № 11


  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ : http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

 • БЮДЖЕТ
 • Проект "Нови възможности за грижа"

  blanka LA

 • Възможности за инвестиции - Бившия КЦХ-Мизия
 • Екология
 • НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОФРОНИЕВО 2016
 • Общинска собственост

  Банкова сметка за плащане наем – земеделска земя – общинска собственост:

  BG26UBBS88888412135100, § 444200, BIC: UBBSBGSF
  при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

   

   

  Банкова сметка за плащане - наем – имущество (помещения) – общинска собственост:

  BG26UBBS88888412135100, § 444100, BIC UBBSBGSF
  при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

   

  БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на земеделска земя – ОПФ /т.н. «бели петна»/, съгласно Споразумение за създаване на масиви за ползване по чл. 37в, ал. 2 и ал. 10 от ЗСПЗЗ 

   BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

  код за вид плащане: 446500

  при банка: “ОББ” АД, офис Мизия 

   

  БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на полски пътища – ОПФ, съгласно Заповеди на кмета на община Мизия, за 2019/2020стоп. год. по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ:

   BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

  код за вид плащане: 446500

  при банка: “ОББ” АД, офис Мизия

   

  БАНКОВА СМЕТКА ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ ПО ТЪРГОВЕ :

  BG68UBBS88883312134401, BIC:UBBS BGSF

  БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на земеделска земя – ОПФ /т.н. «бели петна»/, съгласно Заповеди на Директора на ОД «Земеделие», Враца, по чл.37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ:

   

  BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

  код за вид плащане: 446500

  при банка: “ОББ” АД, офис Мизия
 • Пилотен проект RURAl DEAR AGENDA Община Мизия
 • ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НР 2016
 • Проекти на нормативни актове
 • ИЗБОРИ ЗА НС 2017
 • Пазарни консултации
 • Общинска администрация
 • ИЗБОРИ ЗА ЕП 2019
 • МИ 2019
 • COVID-19

  covid-19-eu-policy.jpg

 • СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МИЗИЯ
 • Преброяване 2021
 • ИЗБОРИ ЗА НС 2021г.
 • ИЗБОРИ ЗА НС - 11.07.2021г.
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"