ОБЩИНА МИЗИЯ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало ПИРО
Проекти


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014г. - 2020г. - „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия”

Е-мейл Печат ПДФ

         

 

       На 19.07.2018 г. Кметът на Община Мизия подписа Договор № 06/07/2/0/00077 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

     Договор № 06/07/2/0/00077 за реализацията на проект „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия”  е на обща стойност 3 933 527,48 лева, от които 3 343 498,36 лв. финансиране от ЕЗФРСР и 590 029,12 национално съфинансиране.

       Обща цел на проекта - Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия.

      С проектното предложение за период до 36 месеца Община Мизия предвижда да се реконструират и подменят участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия.

   Общата дължина на предвидения в проекта за реконструкция водопровод е 14 986,00 м, както следва:

 • Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица, община Мизия – 5 878,70 м. , съответно Ф 160 мм. – 1 527,70 м., Ф 125 мм. – 980,30 м., Ф 110 мм. – 638,60 м. И Ф 90 мм. – 2 732,10 м.
 • Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Софрониево, община Мизия – 9 107,30 м., съответно Ф160мм. – 929,80 м., Ф110 мм. – 3 527,80 м., Ф90 мм. – 4649,70 м.

Начало на изпълнение на проекта: 19.07.2018 г.

Край на изпълнение на проекта: 19.07.2021 г.

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014г. - 2020г. - „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа - община Мизия"

Е-мейл Печат ПДФ

          

 

        На 25.10.2017 г. Кметът на Община Мизия подписа Договор № 06/07/2/0/00695 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

       Договор № 06/07/2/0/00695 с предмет реализация на проект „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа - община Мизия" (включва път №VRC 1110, път №VRC 2108, път №VRC 2111 и път №VRC 1109)“ е на обща стойност 4 533 679,55 лева, от които 3 853 627,62лева финансиране от ЕЗФРСР и 680 051,93 лева  национално съфинансиране.

      Обща цел на проекта - Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Мизия, област Враца.

 

        С проектното предложение за период до 36 месеца Община Мизия предвижда да се реконструират настилките, подменят пътните принадлежности, да се подобри отводняването, да се въведе нова постоянна организация на движението, да бъде изградена подземна инфраструктура за широколентов интернет, като се подобрят технико - експлоатационните характеристики, достъпна среда и подобри свързаността между населените места на предвидената в проекта общинска пътна мрежа, разположена на територията на общината.

        Проектът предвижда да бъдат ремонтирани четири участъка от общинска пътна мрежа с обща дължина 9129,88 м , както следва:

 • "Рехабилитация и реконструкция на път № VRC 1110, включително изграждане на инженерни мрежи за широколентов интернет" с дължина 1630,31 м;
 • "Рехабилитация и реконструкция на път №  VRC 2108, включително изграждане на инженерни мрежи за широколентов интернет" с дължина 3363,54 м;
 • "Рехабилитация и реконструкция на път № VRC 2111, включително изграждане на инженерни мрежи за широколентов интернет" с дължина 1330,75 м;
 • "Рехабилитация и реконструкция на път №  VRC 1109, включително изграждане на инженерни мрежи за широколентов интернет" с дължина 2805,28 м.

Начало на изпълнение на проекта: 25.10.2017 г.

Край на изпълнение на проекта: 25.10.2020 г.

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014г. - 2020г. - “Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Мизия"

Е-мейл Печат ПДФ

        

     

        На 02.10.2017 г. Кметът на Община Мизия подписа Договор № 06/07/2/0/00074 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

   Договор № 06/07/2/0/00074 с предмет реализация на проект “Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Мизия" - гр. Мизия: ул. "Любен Каравелов", ул. "Петко Банков", ул. "Георги Димитров" и ул. "Кузман Янкулов", с. Софрониево: ул. "Дафинка Чергарска", в с. Крушовица: ул. "Лазар Драйчев", ул. "Васил Воденичарски" и ул. "Люлин", в с. Липница: ул. "Александър Стамболийски" и в с. Войводово: ул. "Георги Димитров"” е на обща стойност 1 627 356,91 лева, от които 1 383 253,37лева финансиране от ЕЗФРСР и 244 103,54 лева национално съфинансиране.

     Обща цел на проекта - Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица, с. Липница и с. Войводово, община Мизия, област Враца.

       С проектното предложение за период до 36 месеца Община Мизия предвижда да се реконструират настилките, подменят пътните принадлежности, да се подобри отводняването, да се въведе нова постоянна организация на движението и да се подобрят технико - експлоатационните характеристики и достъпна среда на предвидената в проекта част от уличната мрежа, разположена на територията на гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица, с. Липница и с. Войводово, община Мизия.

    Общата дължина на предвидените за ремонт улици възлиза на 19420,00м, разпределени както следва:

 • Гр. Мизия: - улица „Любен Каравелов“ с дължина 2094,41 м; улица „Кузман Янкулов“ с дължина 1612,86 м;
 • с. Софрониево: улица „Дафинка Чергарска“ с дължина 7102,73 м;
 • с. Крушовица: улица „Лазар Драйчев“ с дължина 1920,00; улица „Васил Воденичарски“ с дължина 1710,00м; улица „Люлин“ с дължина 1920,00 ;
 • с. Липница: улица „Александър Стамболийски“ с дължина 2280,00 м;
 • с. Войводово: улица „Георги Димитров“ с дължина 780 м.

Начало на изпълнение на проекта: 02.10.2017 г.

Край на изпълнение на проекта: 02.10.2020 г.

   


Страница 1 от 3
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"