ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Конкурси
Конкурси
В момента няма актуални конкурси.

З А П О В Е Д № РД.11-709/22.12.2020г.

Е-мейл Печат ПДФ

 З А П О В Е Д 

№ РД.11-709/22.12.2020г.

  

 

 

На основание чл.76 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и Доклад от 18.12.2020г. на комисия, определена със Заповед №РД.11-665/01.12.2020г., за провеждане на публично оповестен конкурс

 

О Б Я В Я В А М:

 

 

    1За спечелил публично оповестен конкурс за продажба на две самостоятелно обособени преходни помещения с обща застроена площ 65,00 кв.м, находящи се в едноетажна масивна сграда, с кад. №0.1354.2 – частна общинска собственост, в кв. 79 по плана на с. Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, ЕТ «ВИВЕРА-С-ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА», ЕИК ****************, с. Софрониево, с управител Виолета***********Йоницова, ЕГН **************, с адрес на управление: **************, ******************************, при продажна цена за имота в размер на 10000,00лв.

2.Спечелилият участник, след изтичане на 14-дневния срок от получаване на настоящата заповед и влизането й в сила, е длъжен да внесе следните суми:

   § 10000,00лв /десет хиляди лева/, представляваща продажната цена за имота. Сумата е платима по банков път по сметка BG26UBBS88888412135100, код за вид плащане: 445500,        BIC: UBBSBGSF при банка: “ОББ” АД, офис Мизия;

     § 200,00лв /двеста лева/, представляваща 2% върху продажната цена на имота - данък придобиване на имущество - в отдел МДТ към община Мизия или по банков път по сметка BG26UBBS88888412135100, код за вид плащане: 442500, BIC: UBBSBGSF при банка: “ОББ” АД, офис Мизия.

    4.След представяне на документи за извършени плащания да се сключи договор за покупко-продажба.

    5.Внесеният депозит за участие, в размер на 690,00 лв., да бъде възстановен на спечелилия участник, след заплащане на продажната цена.

  6.Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен съд гр. Враца.

   7.Настоящата заповед да се връчи на участниците в публично оповестения конкурс и касиера на общината за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Филка Лазарова – ДД”УТЕППИСД”.

 

 

 

 

                                                                                  КМЕТ НА

                                                                                   ОБЩИНА МИЗИЯ:         /П/

                                                                                                                   

ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

ЗАПОВЕД №РД.11 – 665 / 01.12.2020г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.70 от Наредба №5 на

Общински съвет - Мизия за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Мизия, Решение № 116/30.07.2020г. по Протокол №10/30.07.2020г. на Общински съвет - Мизия

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Да се открие процедура по провеждане на ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за продажба на две самостоятелно обособени преходни помещения с обща застроена площ 65,00 кв.м, находящи се в едноетажна масивна сграда, с кад. №0.1354.2 – частна общинска собственост, в кв. 79 по плана на с.Софрониево, общ. Мизия, обл. Враца, при спазване на противоепидемични мерки.

2. Конкурсът да се проведе на 18.12.2020г. /петък/ от 11:30ч. в зала №311, в сградата на Общинска администрация – гр.Мизия, при спазване на противоепидемични мерки.

3. Определям начална конкурсна цена /НКЦ/, в размер на 6 900,00лв.

4. Определям следните конкурсни условия:

4.1.Запазване/създаване на работни места;

         4.2.Най-висока предложена продажна цена /над НКЦ/;

       4.3.Помещенията да функционират като смесен магазин – хранителни и промишлени стоки, и заведение за хранене;

          4.4.Извършване на инвестиции и стопанско развитие на обектите;

4.5. Насрещни предложения на участника, благоприятни за общината, в т.ч. дейности свързани с опазване на околната среда.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки ден от 03.12.2020г. до 17.12.2020г., от 8:30ч. до 16:30 ч.

6. Депозитът за участие в конкурса се определя в размер на 10 % от началната конкурсна цена /690,00лв/ и се внася до 16:00 часа на 17.12.2020г. по депозитна сметка на община Мизия: BG68UBBS88883312134401, BIC: UBBSBGSF при банка „ОББ” АД, след закупуване на конкурсна документация.

     7. Конкурсната документация, в размер на 30,00 лева може да се закупува от 03.12.2020г. до 17:00ч. на 17.12.2020г. в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр Мизия.

     8. Документи за участие в конкурса да се приемат до 11:00 часа   на 18.12.2020г., в запечатан непрозрачен плик, номериран и надписан съгласно изискванията в конкурсната документация.

     9. До участие в конкурса не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината, или системно нарушават актове на общината.

     10. Утвърждавам конкурсната документация и приложенията към нея.

     11. Назначавам комисия в състав :

Председател:      

           и членове              

Резервни членове:

     която след провеждане на конкурса да състави доклад, който да ми предостави в 3-дневен срок, от датата на провеждането му.

     12.Заповедта, с изключение състава на комисията да бъде публикувана на сайта на Община Мизия, в местен ежедневен вестник, както и да бъде поставена на видно място в сградите на Общинска администрация, гр. Мизия и кметство, с. Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.

     13.Копие от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

     Контрол по заповедта възлагам на ДД „УТЕППИСД” – Филка Лазарова.

 

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:       /п/

                                                                                                                   ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

ЗАПОВЕД №РД.11-472/27.11.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, решение № 316/27.10.2017г. на Общински съвет - Мизия и чл.70 от Наредба №5 на ОбС-Мизия за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинко имущество на територията на Община Мизия

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се открие процедура по провеждане на ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем на две съседни помещения с обща площ 54,60 кв.м, находящи се в Масивна сграда – автоспирка /цялата с площ от 96,00 кв.м./ - публична общинска собственост, в кв. 79 по плана на с.Софрониево, за търговски цели, за срок от 10 години.
2. Конкурсът да се проведе на 18.12.2017г. /понеделник/ от 11:30ч. в зала №311, в сградата на Общинска администрация – гр.Мизия.
3. Определям начална конкурсна цена /НКЦ/, в размер на 81,90лв/месечно, представляваща 54,60 кв.м х 1,50лв/кв.м.
4. Определям следните конкурсни условия:
4.1.Запазване/създаване на работни места;
4.2.Най-висока предложена наемна цена /над НКЦ/;
4.3.Помещенията да функционират като хранителен магазин;
4.4.Извършване на ремонтни дейности и инвестиции в обекта /видовете дейности и конкретно стойностно изражение /.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки ден от 30.11.2017г. до 15.12.2017г., от 8:30ч. до 17:00 ч.
6. Депозитът за участие в конкурса се определя в размер на 10 % от началната конкурсна цена /8,19лв/ и се внася до 16:00 часа на 15.12.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на общинска Администрация, гр.Мизия, след закупуване на конкурсна документация.
7. Конкурсната документация, в размер на 30,00 лева може да се закупува от 30.11.2017г. до 17:00ч. на 15.12.2017г. в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр Мизия.
8. Заявления по образец за участие в конкурса и изискуемите документи в Конкурсната документация да се приемат до 11:00 часа на 18.12.2017г. /в запечатан непрозрачен плик/.
9. До участие в конкурса не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината, или системно нарушават актове на общината.
10. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
11. Назначавам комисия в състав:
която след провеждане на конкурса да състави доклад, който да ми предостави в 3-дневен срок, от датата на провеждане на конкурса.
12.Заповедта, с изключение състава на комисията да бъде публикувана на сайта на
Община Мизия, в местен ежедневен вестник, както и да бъде поставена на видно място в сградите на Общинска администрация, гр. Мизия и кметство, с. Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.
13.Копие от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на ДД „УТИСХД" – Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

З А П О В Е Д № РД.11-77/31.03.2015 год

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, при условията и по реда на чл.14, ал. 2 от ЗОС и в изпълнение на Решение №487/06.03.2015г. на Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 16.04.2015г. от 11:30ч. в зала № 311 в сградата на общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособено помещение с площ 180,00кв.м., находящо се на първия етаж в сградата на ОДЗ "Здравец" /в ІІІ-ти блок/ – публична общинска собственост, с. Крушовица, кв. 56, УПИ ІІ, за срок от 10 години, за производство на шивашки изделия.
2. Определям начална конкурсна цена - 0,80 лв. за 1 кв.м. месечно (съгласно тарифата за определяне на базисните наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество към Наредба №5 на ОбС - Мизия).
3. Кандидатите за участие в конкурса могат да закупят документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30,00 /тридесет/ лева и се закупува от 01.04.2015г. до 15.04.2015г.
4. Депозитът за участие се определя в размер на 10% (14,40 лв) от началната конкурсна цена и се внася до 16,00 часа на 15.04.2015г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на общинска администрация до 17,00 часа на 15.04.2015г., след закупуване на конкурсна документация.
5. Предложенията се приемат в запечатан плик в Информационния център до 11:00 часа на 16.04.2015г. /за втора дата – до 11:00ч. на 22.04.2015г./.
6. Насроченият конкурс може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
7. В случай, че конкурсът не се проведе, повторен конкурс ще се проведе на 23.04.2015г. при същите условия и час. За него документация се закупува от 16.04.2015г. до 17:00 часа на 22.04.2015г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена се внася до 16:00ч. по депозитна сметка по т.4, или до 17:00 часа на касата в Информационния център на община Мизия на 22.04.2015г., след закупуване на конкурсна документация.
8. До участие в конкурса не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
9. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
10. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на конкурса, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
11. Обявление за конкурса да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и кметство Крушовица, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД №РД.11-71/11.03.2014г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, решение № 337/13.02.2014г. на Общински
съвет - Мизия и чл.70 от НАРЕДБА №5 на ОбС-Мизия за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинко имущество на територията на Община Мизия

Н А Р Е Ж Д А М:

1. На 11.04.2014г. /петък/ от 11:30ч. в зала №311, в сградата на Общинска администрация – гр.Мизия ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 10 години на:
Обособено помещение с площ 34,00кв.м., обособено помещение с площ 16,16кв.м. и фоайе към него с площ 7,50кв.м., находящи се в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия /първи етаж/, за срок от 10 години, за банков офис.
2. Определям начална конкурсна наемна цена, в размер на 8,00 лева на кв.м./мес.
или 461,28 лева на месец, съгласно решение №337/13.02.2014г. на ОбС – Мизия.
3. Определям следните конкурсни условия:
1.Помещението да се използва за банкова дейност;
2.Най-висока предложена наемна цена;
3.Запазване/създаване на работни места;
4.Наличието на банкомати и ПОС терминали на територията на община Мизия;
5.Обхванат брой клиенти на територията на община Мизия;
6.План за модернизиране на офиса;
7.Други условия и изисквания на кандидата.
4. Оглед на обекта може да се извършва всеки ден от 8:30ч. до 17:00 ч. до 10.04.2014г. /до 18.04.2014г. – за втора дата/.
5. Депозитът за участие в конкурса се определя в размер на 10 % от началната конкурсна цена и се внася до 16:00 часа на 10.04.2014.г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на общинска Администрация, гр.Мизия, след закупуване на конкурсна документация.
6. Конкурсната документация, в размер на 50,00 лева може да се закупува от 13.03.2014г. до 17:00ч. на 10.04.2014г. в Информационния център на община Мизия, на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр Мизия.
7. При неявяване на кандидатите за обекта по т.1 повторна процедура да се проведе на 21.04.2014г. при същите условия, място и час. За нея конкурсна документация се закупува от 11.04.2014г. до 16:00 часа на 18.04.2014г. Депозитът за участие в размер на 10 % от началната конкурсна цена се внася от 11.04.2014г. до 16:00 часа на 18.04.2014г по депозитна сметка на Община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, след закупуване на конкурсна доку-ментация.
8.Заявления по образец за участие в конкурса да се приемат до 11:00 часа на 11.04.2014г. /в запечатан непрозрачен плик/. Към заявлението задължително се прилагат документи, описани в конкурсната документация.
9. До участие в конкурса не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения към общината, или системно нарушават актове на общината.
10. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
11. Назначавам комисия, която след провеждане на конкурса да състави протокол, който да ми предостави в 3-дневен срок, от датата на провеждане на конкурса.
12.Заповедта, с изключение състава на комисията да бъде публикувана на сайта на
Общината, в местен ежедневен вестник, както и да бъде поставена на видно място в сградата на Общинска администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.
13.Копие от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на ДД „УТИСХД" – Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 


Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"