ОБЩИНА МИЗИЯ

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало Citizen's servicing
Обслужване на граждани

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГА ПО

ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ЩЕ ОТКРИЕТЕ НА ТОЗИ ЛИНК:

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

 

 

Информация за таксите и сроковете за

получаване на резултата от

всяка административна услуга за община Мизия

може да изтеглите от таблицата.

 

Услуга

УРИ

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

1988

Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

1989

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1990

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1991

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

1992

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

1996

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1997

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2000

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2001

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2005

Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

2011

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

2012

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2014

Издаване на удостоверение за наследници

2016

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2017

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2020

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2021

Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2022

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

2023

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2024

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2025

Издаване на скици за недвижими имоти

2027

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2034

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2036

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2037

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2038

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2039

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2043

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

2051

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2056

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2057

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2058

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2061

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2063

Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2064

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2066

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

2068

Издаване на удостоверение за декларирани данни

2071

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2073

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2075

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2076

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2079

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2080

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2081

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2082

Издаване на виза за проектиране

2083

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2084

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2085

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2086

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2090

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2091

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2092

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2095

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2098

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

2101

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2104

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2107

Издаване на удостоверение за правно ограничение

2108

Издаване на удостоверение за семейно положение

2109

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2110

Издаване на разрешение за строеж

2112

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2113

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2114

Попълване/поправка на кадастрален план

2115

Одобряване на подробен устройствен план

2117

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2119

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2124

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2128

Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2131

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2138

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2390

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2395

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

2396

Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

2470

Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

2715

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

2834

 

 

 

Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или за заявяване промяна на работното време на обект

 

3087

Регистриране на места за настаняване клас "Б" - апартаменти за гости и стаи за гости

3122

Подаване на  данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

 

 

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

 

9402

 

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

 9403

 

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

 

9404

 

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

 

9405

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

9406

 

Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

 

9407

Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9408

 

Данъчна декларацияпо чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

 

9409

Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

9410

 

ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

 

9411

Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9412

 

Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

 

9413

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61Х ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

9414

 

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

 

9415

Заявление за заплащане на глоба по електронен път

 

9000

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910001

Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

910002

Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

910003

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите - 4 април 2021г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910004

Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 от ИК)

910005

Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021г. 

910006

Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.: 

 

910007

 

 

Подаване на справка за вписаните сдружения в поддържания публичен регистър на "Сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост"

85001

 

 

   
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 3
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"