Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните

Неделя, 25 Април 2010 11:48
Печат
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

МКБППМН изпълнява следните дейности:          

• организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината;
• търси и установява малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;
• разглежда противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали на прокуратура, съд, полиция, граждани и налага законосъобразни възпитателни мерки;

• привежда в изпълнение наложените мерки и осъществяват контрол върху изпълнението им;
• оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват, срещащи затруднения при възпитанието на децата си;
• уведомява компетентните органи за взимане на съответните мерки спрямо пълнолетни граждани, когато:
            - поведението на родителя представлява опасност за личността, възпитанието, здравето или имуществото на детето;
            - малолетните и непълнолетните са подбудени към извършването на противообществени прояви или престъпление от пълнолетно лице;
            - при склоняване на малолетни и непълнолетни към проституция, употреба на алкохол, наркотици, просия и др.
• съдейства на лицата, излезли от СПИ и ВУИ, както и на осъдените условно или предсрочно освободените от поправителните домове, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
• МКБППМН налага мерки на родителите или лицата които ги заместват, когато при разглеждането на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитание на децата си;
• анализира състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и организира мероприятия с цел предотвратяване на такива.

 

За изпълнение на задачите си към местната комисия работят шест ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ:

 

• имат право да посещават малолетния или непълнолетния в дома му, в училището или на местоработата му;
• те са специалисти, които имат за задача да оказват помощ на родителите или лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитанието на малолетните и непълнолетните правонарушители;
• съдействат за правилното организиране на обучението, труда и почивката на малолетния или непълнолетния;
• сигнализират компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на подрастващите.

 

1. Организационно състояние на местната комисия.

 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните има законосъобразен характер - в съответствие с чл.6 от ЗБППМН. МК  функционира на основание Заповед № 177/ 27.03.2009г. на кмета на Община Мизия. В нейния състав са включени 10 членове - представители на общинската администрация, Главен специалист “ Образование”, директори на училища, педагози, социален работник, представител на полицията.   Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) е общинска структура, създадена и работеща на основание ЗБППМН. Председател на комисията е Зам.-кмета. Между заседанията на комисията текущите въпроси се решават от петчленно Оперативно Бюро. Провеждат се през годината пет заседания с конкретен дневен ред, отразяващ дейността на комисията, изпълнението на взетите решения и резултатите от реализираните иновационни практики.
МКБППМН осъществява и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината по отношение на малолетните и непълнолетни лица, инициира програми за противодействие на противообществените прояви, създава помощни органи, сътрудничи си с всички институции, работещи с и за деца, поддържа контакти с правозащитните и правораздавателни органи.

Секретар на МКБППМН – Даниела Пожарашка

Телефон за връзка: 09161 / 23-15 вътр.123

ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ НА МКБППМН:

Участия в Коледен  общински  празник -  украса на коледна елха, изложба-базар  от сурвачки, коледни венци и сувенири изработени от децата

 

 

1. Организационно състояние на местната комисия.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните има законосъобразен характер - в съответствие с чл.6 от ЗБППМН. МК  функционира на основание Заповед № 177/ 27.03.2009г. на кмета на Община Мизия. В нейния състав са включени 10 членове - представители на общинската администрация, Главен експерт “ Образование”, директори на училища, педагози, социален работник, представител на полицията.   Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) е общинска структура, създадена и работеща на основание ЗБППМН. Председател на комисията е Зам.-кмета. Между заседанията на комисията текущите въпроси се решават от петчленно Оперативно Бюро. Провеждат се през годината пет заседания с конкретен дневен ред, отразяващ дейността на комисията, изпълнението на взетите решения и резултатите от реализираните иновационни практики.
МКБППМН осъществява и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината по отношение на малолетните и непълнолетни лица, инициира програми за противодействие на противообществените прояви, създава помощни органи, сътрудничи си с всички институции, работещи с и за деца, поддържа контакти с правозащитните и правораздавателни органи.

 

 МКБППМН изпълнява следните дейности:

• организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината;
• търси и установява малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;
• разглежда противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали на прокуратура, съд, полиция, граждани и налага законосъобразни възпитателни мерки;

• привежда в изпълнение наложените мерки и осъществяват контрол върху изпълнението им;
• оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват, срещащи затруднения при възпитанието на децата си;
• уведомява компетентните органи за взимане на съответните мерки спрямо пълнолетни граждани, когато:
            - поведението на родителя представлява опасност за личността, възпитанието, здравето или имуществото на детето;
            - малолетните и непълнолетните са подбудени към извършването на противообществени прояви или престъпление от пълнолетно лице;
            - при склоняване на малолетни и непълнолетни към проституция, употреба на алкохол, наркотици, просия и др.
• съдейства на лицата, излезли от СПИ и ВУИ, както и на осъдените условно или предсрочно освободените от поправителните домове, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
• МКБППМН налага мерки на родителите или лицата които ги заместват, когато при разглеждането на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитание на децата си;
• анализира състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и организира мероприятия с цел предотвратяване на такива.

 

За изпълнение на задачите си към местната комисия работят шест ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ:

• имат право да посещават малолетния или непълнолетния в дома му, в училището или на местоработата му;
• те са специалисти, които имат за задача да оказват помощ на родителите или лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитанието на малолетните и непълнолетните правонарушители;
• съдействат за правилното организиране на обучението, труда и почивката на малолетния или непълнолетния;
• сигнализират компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на подрастващите.