Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 25.10.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 25.10.2018 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 учител по физическо възпитание и спорт, треньор

1 учител ГЦОУД                                   

1 учител, начален етап

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

7 оператор, производствена линия

1 монтажник, кабели

2 огняр

1 шлосер

 

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

2 обслужващ, бензиностанция/газостанция

1 счетоводител

1 общ работник

1 барман

 

 

 

 

 

1 чистач/хигиенист

1 работник, библиотека

   1 общ работник

   1 счетоводител

   1 барман

 

 

  • По проект „Обучения и заетост” – Компонент ІІ

 

   1 работник, зареждане на рафтове

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

 

 

 

  По данни на НИМХ към БАН на 24.10.2018 г. е получено предупреждение за очаквани на 24.10.2018 г. силен вятър.

НИМХ-БАН обявява оранжев код за област Враца като се очакват усилване на вятърът от запад-северозапад. Ще достигне средна скорост между 20 и 25 м/сек. През нощта срещу четвъртък- рязко застудяване.

    Предвид даденото предупреждение  гражданите да предприемат необходимите мерки за опазване на живота и имуществото си при настъпване на лошите метеорологични условия.

 

От общинското ръководство

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 455 от 28.09.2018 г. на Общински съвет – гр. Мизия е разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП), ПЗ – план за застрояване за „Разширяване на гробищен парк“, с. Крушовица на                     ПИ № 240002, местност „Калугерица“ в землището на с. Крушовица.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

          КМЕТ на

          Община Мизия:

          Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ  

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 131, ал.2, т.4 във връзка с чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със Заповед № РД.08-21/15.10.2018 г. на Кмета на Община Мизия е одобрен Подробен устройствен план - ПЗ /План за застрояване/, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ на „Кунчеви“ ООД за ПИ № 000283, с който се променя предназначението от „Стопански двор” в „За земеделски и складови дейности“ в землището на с. Липница. За същата инвестиционна инициатива главния архитект на Община Мизия е издал Разрешение за строеж № 18/15.10.2018 г. за обект „Навес хале за селскостопанска продукция и инвентар“.

 

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на общината до Административен съд гр.Враца.

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 131, ал.2, т.4 във връзка с чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със Заповед № РД.08-22/15.10.2018 г. на Кмета на Община Мизия е одобрен Подробен устройствен план - ПЗ /План за застрояване/, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ на „Тоев Кампо“ ЕООД за ПИ № 282021, с който се променя предназначението от „Стопански двор” в „За производствено складови дейности“ в землището на с. Софрониево. За същата инвестиционна инициатива главния архитект на Община Мизия е издал Разрешение за строеж № 19/15.10.2018 г. за обект „Навес хале за съхранение на селскостопанска техника и инвентар“.

 

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на общината до Административен съд гр.Враца.

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 


Страница 10 от 159
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"