Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Auctions
Търгове


ЗАПОВЕД № РД.11-292/04.08.2017

E-mail Print PDF
There are no translations available.

....

 

ЗАПОВЕД № РД.11-287/ 02.08.2017г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.13, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и Решение № 269/26.06.2017г. на Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ

1. На 28.08.2017г. (понеделник) от 11:00ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за пощенски услуги, за срок от 10 години на следните помещения:
- помещение с площ 12,16 кв.м, и коридор с площ 6,00кв.м., находящи се в Масивна двуетажна сграда /Кметство/ - публична общинска собственост, в кв.7, по плана на с.Войводово общ. Мизия, и
- помещение с площ 12,04 кв.м, находящо се в Масивна двуетажна сграда /Кметство/, - публична общинска собственост, в кв.11, УПИ І, по плана на с.Липница, общ. Мизия.
2.Определям начална тръжна наемна цена – 45,30лв, представляваща 30,20кв.м. х 1,50лв/кв.м. на месец, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет, Мизия.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в размер на 30,00 лв. от 09.08.2017г. до 17:00ч. на 25.08.2017г., в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
4.Депозит за участие в размер на 4,53 лв - 10% от началната тръжна цена, се внася до 16:00ч. на 25.08.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 25.08.2017г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 04.09.2017г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 28.08.2017г. до 17:00ч. на 01.09.2017г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 01.09.2017г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 01.09.2017г., след закупуване на тръжна документация.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-227/26.06.2017год

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал.1 и ал.13 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи

НАРЕЖДАМ:

1. На 17.07.2017г. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година – 2017/2018, на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд - /Приложение №1/ в землищата в Община Мизия, както следва:

Землище

Час на провеждане

гр. Мизия

13:00 ч.

с. Крушовица

13:30 ч.

с. Софрониево

14:00 ч.

с.Липница

14:30 ч.

с.Сараево

       15:00 ч.


Начална тръжна наемна цена – 5,00лв/дка за една стопан. година, съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество, към Наредба № 5 на ОбС – Мизия.
2.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 20.00 /двадесет/ лева и се закупува от 29.06.2017г. до 14.07.2017г.
3.Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16:00 ч. на 14.07.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационният център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00 ч. на 14.07.2017г., след закупуване на тръжна документация.
4.В търга могат да участват само животновъди, собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
5.Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6.В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 24.07.2017г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 17.07..2017г. до 17:00 ч. на 21.07.2017г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00ч. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационният център на община Мизия до 17:00 ч. на 21.07.2017г., след закупуване на тръжна документация.
7.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9.Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10.Заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация и съответните кметства в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ : / п /

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-199 /02.06.2017 год.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.23, ал.1 от Наредба №5
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 20.06.2017г. от 11:00ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2017/2018стоп.год., на земеделска земя от ОПФ:
Поземлен имот №137003, НТП "Нива", ІV кат., с обработв. площ 10,400дка, в местността „Бърборски кривол" в землището на с. Липница, община Мизия.
2.Определям начална тръжна наемна цена за имота за една стопанска година 436,80лв, (10,400дка х 42,00лв/дка) съгласно Тарифата за определяне на базисни наемни цени към Наредба №5 на ОбС-Мизия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30 /тридесет/ лева и се закупува от 05.06.2017г. до 17:00ч. на 19.06.2017г.
4. Депозитът за участие в търга 43,68лв се определя в размер на 10% от началната тръжна цена и се внася до 16:00ч. на 19.06.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска Администрация до 17:00ч. на 19.06.2017г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 26.06.2017г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 20.06.2017г. до 17:00 часа на 23.06.2017г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16:00ч. на 23.06.2017г. по депозитна сметка по т.4, или до 17:00ч. на касата в Информационния център на община Мизия, след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем на земеделска земя, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация и кметство Липница в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ЗАПОВЕД № РД.11-114/27.03.2017г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.13, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и Решение № 228/24.02.2017г. на Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ

1. На 18.04.2017г. (вторник) от 11:15ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на помещение с площ 5,00 кв.м, находящо се в Масивна сграда /50,00 кв.м./ - автоспирка - публична общинска собственост, в кв. 24, кад.№ 1692, по плана на гр.Мизия, за търговски цели.
2.Определям начална тръжна наемна цена 12,50лв, представляваща 2,50лв. за 1 кв.м. на месец, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет, Мизия.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в размер на 20,00 лв. от 29.03.2017г. до 17:00ч. на 13.04.2017г., в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
4.Депозит за участие в размер на 1,25лв - 10% от началната тръжна цена, се внася до 16:00ч. на 13.04.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 13.04.2017г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 24.04.2017г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 18.04.2017г. до 17:00ч. на 23.04.2017г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 23.04.2017г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 23.04.2017г., след закупуване на тръжна документация.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 


Page 9 of 18
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"