ОБЩИНА МИЗИЯ

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало Municipal council
Общински съвет

ОБЯВИ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ОБЯВИ

 На основание чл. 194 от АПК и във връзка с чл.193, ал. 1, пр.1 във връзка с

чл.146, т.1 от АПК Административен съд Враца прогласява нищожността на

Наредба № 2 за пожарна безопасност на територията на Община Мизия.

ПРОТОКОЛ №1/10.01.2020Г.

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

Изх.№ 198 /19.02.2021 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА, УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                         

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание на 25.02.2021г. /четвъртък/ от 11.00 часа, в Малката зала на НЧ “Просвета -1915“, гр. Мизия при следния

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. 1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 2.Вх. № 330 / 18.02.2021 г., докладна, относно кандидатстване на община Мизия с проект „Оборудване и обзавеждане на кухня-майка на Домашен социален патронаж в град Мизия“ към Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Валерия Цурова – Гл. експерт „Здравеопазване и социални дейности“

 1. 3.Вх. № 325 / 15.02.2021 г., докладна, относно отдаване под наем на помещения – общинска собственост за здравни дейности.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“

 1. 4.Вх. № 326 / 15.02.2021 г., докладна, относно предоставяне на общински пасища, мери и ливади на животновъди, отглеждащи пасищни животни.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“

 1. 5.Вх. № 328 / 16.02.2021 г., докладна, относно изготвяне на експертни оценки за урегулирани поземлени имоти в с. Софрониево.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“

 1. 6.Вх. № 332 / 18.02.2021 г., докладна, относно одобряване на експертна оценка и откриване на процедура за продажба на застроен поземлен имот с кад.№500.246, с. Войводово, общ. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“

 1. 7.Вх. № 331 / 18.02.2021 г., предложение, относно приемане на Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Мизия, с период на действие 2021 – 2023 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Весела Вълкова – гл. експерт „Обществени поръчки“

 1. 8.Вх. № 335 / 19.02.2021 г., предложение, относно приемане на Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност на община Мизия, с период на действие 2021 – 2023 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Весела Вълкова – гл. експерт „Обществени поръчки“

 1. 9.Вх. № 333 / 18.02.2021 г., предложение, относно прекратяване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-123/ 24.08.2020 год. за изпълнение на проектно предложение № BG16M1OP002-2.009-0058 „Пилотен проект за обособяване на общински център допринасящ за намаляване на битовите отпадъци“ по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ към Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020, оттеглянe на записна заповед за поемане на финансови задължения по обезпечаване на авансово предоставени средства.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Весела Вълкова – гл. експерт „Обществени поръчки“

 1. 10.Вх. № 323 / 12.02.2021 г., докладна, относно свикване на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца, което ще се проведе на 02.03.2021 г. /вторник/.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“

 1. 11.Вх. № 329 / 17.02.2021 г., докладна, относно изпълнение на & 58, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /обн. в ДВ №105 / 11.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г./.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“

 1. 12.Вх. 324 / 15.02.2021 г., докладна, относно приемане бюджета на община Мизия за 2021 година

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“

 1. 13.Вх. № 334 / 18.02.2021 г., докладна, относно вземане на решение за одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 - 2024

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“

 

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

С уважение,

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия                                        

 

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС - Мизия чрез видеоконференция - 17.12.2020г.

 

 

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 11.2019г-10.2020г

   

ДЕКЛАРАЦИИ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Декларации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА

гр. Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27  тел. 09161 / 24-85

 

 

РЕГИСТЪР  НА  ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35. ,   от  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

 

 

Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларация

Заемана длъжност

Чл. 35, ал.1, т.1

Чл. 35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал.1, т.3

Чл. 35, ал.1, т.4

Регистрационен номер

1.

Цветан Василев Петров

Общински съветник

декларация

Да

72173198

CF9D6FFD

 

 

№1/ 22.11.2019г.

2.

Ивета Михайлова Цветанова

Общински съветник

декларация

Да

517E1340

12C6C108

 

 

№2/26.11.2019г.

3.

Николай Мирославов Иванов

Общински съветник

декларация

Да

1823810A

2C56EF80

 

 

№3/26.11.2019г.

4.

Пламен Цветанов Герговски

Общински съветник

декларация

Да

AC5572BC

769BCFF9

 

 

№4/28.11.2019г.

5.

Лидия Костова Методиева

Общински съветник

декларация

Да

E00582F5

 

 

№5/28.11.2019г.

6.

Цветанка Кирилова Дамянава

Общински съветник

декларация

Да

F2DD7721

27A35390

 

 

№6/29.11.2019г.

7

Сашка Димитрова Началнишка

Общински съветник

декларация

Да

13387AD7

CA01EF3C

 

 

№7/29.11.2019г.

8

Соня Стоянова Манасиева

Общински съветник

декларация

Да

0DBA052D

0EA4865A

 

 

№8/29.11.2019г.

9.

Галя Венкова Ангелова

Общински съветник

декларация

Да

OFCA2945

596A7BE7

 

 

№9/29.11.2019г.

10.

Иван Петков Даков

Общински съветник

декларация

Да

24232СС4

 

 

№10/29.11.2019г.

11.

Трифон Йорданов Тодоров

Общински съветник

декларация

Да

43EFA6C2

4C5417FE

 

 

 

№11/29.11.2019г.

12

Татяна Цветанова Спасова

Общински съветник

декларация

Да

25ВС2АF5

807197C2

      

Да

5F70AB16

№12/29.11.2019г.

13

Валя Теодосиева Берчева

Кмет община Мизия

декларация

Да

70D0636F

FE2F87CC

декларация

 

Да

№13/29.11.2019г.

№15/27.12.2019г.

14

Демира Георгиева Димитрова

Кмет с. Софрониево

декларация

Да

118CD672

 

 

№14/29.11.2019г.

№14-1/ 11.12.2019г.

15

Илия Ангелов Илиевски

Кмет с. Крушовица

декларация

 

 

 

№16/17.01.2020г.

16

Емилия Ангелова Иванова

Кметски наместник с. Сараево

декларация

Да

 

 

 

№17/01.2020г.

17

Румен Христов Шопов

Кмет с. Липница

декларация

 

 

 

№18/17.01.2020г.

18

Цветелина Георгиева Димитрова

Кметски наместник с. Войводово

декларация

Да

 

 

 

№19/17.01.2020г.

19

Йорданка Цветкова Бадикова

Общински съветник

декларация

Да

A2855774

828802D6

 

 

№20/30.01.2020г.

 Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларац

ия

Заемана длъжност

Чл. 35, ал.1, т.1

Чл. 35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал.1, т.3

Чл. 35, ал.1, т.4

Регистрационен номер

1.

Цветан Василев Петров

Общински съветник

да

Да

72173198

CF9D6FFD

 

 

№1/ 22.11.2019г.

2.

Ивета Михайлова Цветанова

Общински съветник

да

Да

517E1340

12C6C108

 

 

№2/26.11.2019г.

3.

Николай Мирославов Иванов

Общински съветник

да

Да

1823810A

2C56EF80

 

 

№3/26.11.2019г.

4.

Пламен Цветанов Герговски

Общински съветник

да

Да

AC5572BC

769BCFF9

 

 

№4/28.11.2019г.

5.

Лидия Костова Методиева

Общински съветник

да

Да

E00582F5

 

 

№5/28.11.2019г.

6.

Цветанка Кирилова Дамянава

Общински съветник

да

Да

F2DD7721

27A35390

 

 

№6/29.11.2019г.

7

Сашка Димитрова Началнишка

Общински съветник

да

Да

13387AD7

CA01EF3C

 

 

№7/29.11.2019г.

8

Соня Стоянова Манасиева

Общински съветник

да

Да

0DBA052D

0EA4865A

 

 

№8/29.11.2019г.

9.

Галя Венкова Ангелова

Общински съветник

да

Да

OFCA2945

596A7BE7

 

 

№9/29.11.2019г.

10.

Иван Петков Даков

Общински съветник

да

Да

24232СС4

 

 

№10/29.11.2019г.

11.

Трифон Йорданов Тодоров

Общински съветник

да

Да

43EFA6C2

4C5417FE

 

 

 

№11/29.11.2019г.

12

Татяна Цветанова Спасова

Общински съветник

да

Да

25ВС2АF5

807197C2

 

Да

5F70AB16

№12/29.11.2019г.

13

Валя Теодосиева Берчева

Кмет община Мизия

да

Да

70D0636F

FE2F87CC

Да

 

Да

№13/29.11.2019г.

№15/27.12.2019г.

14

Демира Георгиева Димитрова

Кмет с. Софрониево

да

Да

118CD672

 

 

№14/29.11.2019г.

№14-1/ 11.12.2019г.

15

Илия Ангелов Илиевски

Кмет с. Крушовица

да

 

 

 

№16/17.01.2020г.

16

Емилия Ангелова Иванова

Кметски наместник с. Сараево

да

Да

 

 

 

№17/01.2020г.

17

Румен Христов Шопов

Кмет с. Липница

да

 

 

 

№18/17.01.2020г.

18

Цветелина Георгиева Димитрова

Кметски наместник с. Войводово

да

Да

 

 

 

№19/17.01.2020г.

19

Йорданка Цветкова Бадикова

Общински съветник

да

Да

A2855774

828802D6

 

 

№20/30.01.2020г.

   
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 3
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"