Община Мизия

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало Municipal council
Общински съвет
 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 
There are no translations available.

 

Изх.№ 106/19.06.2020 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЛЪЧКОВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1

От Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Мандат 2019-2023

      

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание на 25.06.2020г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателна зала на Общински съвет, гр. Мизия, ет.1 при следния

 

ПРОЕКТО- Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. 1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

1.1 Вх. № 167/ 18.06.2020г. питане от Соня Стоянова Манасиева – общински съветник.

 1. 2.Вх. № 165/ 18.06.2020 г., информация, относно дейността на Участък-Мизия при РУ-Оряхово за 2019 г.

Внася Венелин Вълчев – началник на Участък – Мизия при РУ - Оряхово

 1. 3.Вх. № 164/ 17.06.2020 г., информация – анализ, относно състоянието на пожарната обстановка по пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Мизия.

Внася инж. П. Цветков - началник, гл. инспектор

 1. 4.Вх. № 163/ 17.06.2020г., предложение, относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 5.Вх. № 65/ 16.01.2020г., докладна, относно изготвяне на експертна оценка за имот в с. Софрониево.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 6.Вх. № 161/17.06.2020г., докладна, относно Отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъци на община Мизия през 2019 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 7.Вх. № 158/16.06.2020г., докладна, относно отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински терен в гр. Мизия

Докладна от Цветанка Влъчкова – зам. кмет на Община Мизия Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 8.Вх. №174/ 19.06.2020г., докладна, относно промяна характера на собствеността от публична в частна за имот в землището на с. Липница.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 9.Вх. № 162/ 17.06.2020г., докладна, относно изпълнение на т.ІІ.1 и т.ІІ.2 от Становище по екологична оценка № ВР 1-1/2017г. от 22.12.2017г. на РИОСВ-Враца.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Владимир Младенов – ст. експерт УТС

 1. 10.Вх. №171/ 19.06.2020г., докладна, относно издаване на запис на заповед от община Мизия в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0087-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница”, сключен между Община Мизия и ДФ „Земеделие”.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Весела Вълкова – външен експерт

 1. 11.Вх. №172/ 19.06.2020г., докладна, относно издаване на запис на заповед от община Мизия в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0087-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница”, сключен между Община Мизия и ДФ „Земеделие”.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Весела Вълкова – външен експерт

 1. 12.Вх. № 155/15.06.2020г., отчет, относно състоянието и проблемите на Дом за стари хора „Баба Марта“, с. Липница, общ. Мизия.

Внася Трифон Тодоров - директор

 1. 13.Вх. №157/16.06.2020г., отчет, относно дейността на НЧ „Отец Паисий – 1927 – Липница“, с. Липница

Внася Галя Христова - библиотекар

 1. 14.Вх. №160/ 16.06.2020г., отчет, относно дейността на НЧ „Просвета – 1915“, гр. Мизия

Внася Вълчо Златанов – председател на ЧН на НЧ „Просвета – 1915“, гр. Мизия

 1. 15.Вх. №159/ 16.06.2020г., отчет, относно дейността на НЧ „Просвета 1899“, с. Крушовица.

Внася Цветанка Дамянова – председател на ЧН при НЧ „Просвета 1899“, с. Крушовица

 1. 16.Вх. №166/ 18.06.2020г., отчет, относно работата на НЧ „Пробуда 1927 Софрониево“ през творческия сезон 2019-2020г.

Внася Теменужка Желязкова – председател на ЧН на НЧ „Пробуда 1927 Софрониево“

Докладва Офелия Спасова – секретар на НЧ „Пробуда 1927 Софрониево“

 1. 17.Вх. № 173/ 19.06.2020г., отчет за творческата дейност при НЧ „Христо Ботев – 29“, с. Войводово

Внася Валентина Ангелова – секретар – библиотекар при НЧ „Христо Ботев – 29“, с. Войводово

 1. 18.Вх. № 169/ 18.06.2020г., докладна, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето 2020г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Валерия Цурова – гл. експерт „Европейски програми и проекти и социални дейности“

 1. 19.Вх. № 156/ 16.06.2020г., предложение, относно поемане на разходи по погребение.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Валерия Цурова – гл. експерт „Европейски програми и проекти и социални дейности“

 1. 20.Вх. № 170/ 19.06.2020г., предложение, относно поемане на разходи по погребение.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Валерия Цурова – гл. експерт „Европейски програми и проекти и социални дейности“

 

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия

 

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

   

ДЕКЛАРАЦИИ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Декларации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА

гр. Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27  тел. 09161 / 24-85

 

 

РЕГИСТЪР  НА  ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35. ,   от  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

 

 

Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларация

Заемана длъжност

Чл. 35, ал.1, т.1

Чл. 35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал.1, т.3

Чл. 35, ал.1, т.4

Регистрационен номер

1.

Цветан Василев Петров

Общински съветник

декларация

Да

72173198

CF9D6FFD

 

 

№1/ 22.11.2019г.

2.

Ивета Михайлова Цветанова

Общински съветник

декларация

Да

517E1340

12C6C108

 

 

№2/26.11.2019г.

3.

Николай Мирославов Иванов

Общински съветник

декларация

Да

1823810A

2C56EF80

 

 

№3/26.11.2019г.

4.

Пламен Цветанов Герговски

Общински съветник

декларация

Да

AC5572BC

769BCFF9

 

 

№4/28.11.2019г.

5.

Лидия Костова Методиева

Общински съветник

декларация

Да

E00582F5

 

 

№5/28.11.2019г.

6.

Цветанка Кирилова Дамянава

Общински съветник

декларация

Да

F2DD7721

27A35390

 

 

№6/29.11.2019г.

7

Сашка Димитрова Началнишка

Общински съветник

декларация

Да

13387AD7

CA01EF3C

 

 

№7/29.11.2019г.

8

Соня Стоянова Манасиева

Общински съветник

декларация

Да

0DBA052D

0EA4865A

 

 

№8/29.11.2019г.

9.

Галя Венкова Ангелова

Общински съветник

декларация

Да

OFCA2945

596A7BE7

 

 

№9/29.11.2019г.

10.

Иван Петков Даков

Общински съветник

декларация

Да

24232СС4

 

 

№10/29.11.2019г.

11.

Трифон Йорданов Тодоров

Общински съветник

декларация

Да

43EFA6C2

4C5417FE

 

 

 

№11/29.11.2019г.

12

Татяна Цветанова Спасова

Общински съветник

декларация

Да

25ВС2АF5

807197C2

      

Да

5F70AB16

№12/29.11.2019г.

13

Валя Теодосиева Берчева

Кмет община Мизия

декларация

Да

70D0636F

FE2F87CC

декларация

 

Да

№13/29.11.2019г.

№15/27.12.2019г.

14

Демира Георгиева Димитрова

Кмет с. Софрониево

декларация

Да

118CD672

 

 

№14/29.11.2019г.

№14-1/ 11.12.2019г.

15

Илия Ангелов Илиевски

Кмет с. Крушовица

декларация

 

 

 

№16/17.01.2020г.

16

Емилия Ангелова Иванова

Кметски наместник с. Сараево

декларация

Да

 

 

 

№17/01.2020г.

17

Румен Христов Шопов

Кмет с. Липница

декларация

 

 

 

№18/17.01.2020г.

18

Цветелина Георгиева Димитрова

Кметски наместник с. Войводово

декларация

Да

 

 

 

№19/17.01.2020г.

19

Йорданка Цветкова Бадикова

Общински съветник

декларация

Да

A2855774

828802D6

 

 

№20/30.01.2020г.

 Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларац

ия

Заемана длъжност

Чл. 35, ал.1, т.1

Чл. 35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал.1, т.3

Чл. 35, ал.1, т.4

Регистрационен номер

1.

Цветан Василев Петров

Общински съветник

да

Да

72173198

CF9D6FFD

 

 

№1/ 22.11.2019г.

2.

Ивета Михайлова Цветанова

Общински съветник

да

Да

517E1340

12C6C108

 

 

№2/26.11.2019г.

3.

Николай Мирославов Иванов

Общински съветник

да

Да

1823810A

2C56EF80

 

 

№3/26.11.2019г.

4.

Пламен Цветанов Герговски

Общински съветник

да

Да

AC5572BC

769BCFF9

 

 

№4/28.11.2019г.

5.

Лидия Костова Методиева

Общински съветник

да

Да

E00582F5

 

 

№5/28.11.2019г.

6.

Цветанка Кирилова Дамянава

Общински съветник

да

Да

F2DD7721

27A35390

 

 

№6/29.11.2019г.

7

Сашка Димитрова Началнишка

Общински съветник

да

Да

13387AD7

CA01EF3C

 

 

№7/29.11.2019г.

8

Соня Стоянова Манасиева

Общински съветник

да

Да

0DBA052D

0EA4865A

 

 

№8/29.11.2019г.

9.

Галя Венкова Ангелова

Общински съветник

да

Да

OFCA2945

596A7BE7

 

 

№9/29.11.2019г.

10.

Иван Петков Даков

Общински съветник

да

Да

24232СС4

 

 

№10/29.11.2019г.

11.

Трифон Йорданов Тодоров

Общински съветник

да

Да

43EFA6C2

4C5417FE

 

 

 

№11/29.11.2019г.

12

Татяна Цветанова Спасова

Общински съветник

да

Да

25ВС2АF5

807197C2

 

Да

5F70AB16

№12/29.11.2019г.

13

Валя Теодосиева Берчева

Кмет община Мизия

да

Да

70D0636F

FE2F87CC

Да

 

Да

№13/29.11.2019г.

№15/27.12.2019г.

14

Демира Георгиева Димитрова

Кмет с. Софрониево

да

Да

118CD672

 

 

№14/29.11.2019г.

№14-1/ 11.12.2019г.

15

Илия Ангелов Илиевски

Кмет с. Крушовица

да

 

 

 

№16/17.01.2020г.

16

Емилия Ангелова Иванова

Кметски наместник с. Сараево

да

Да

 

 

 

№17/01.2020г.

17

Румен Христов Шопов

Кмет с. Липница

да

 

 

 

№18/17.01.2020г.

18

Цветелина Георгиева Димитрова

Кметски наместник с. Войводово

да

Да

 

 

 

№19/17.01.2020г.

19

Йорданка Цветкова Бадикова

Общински съветник

да

Да

A2855774

828802D6

 

 

№20/30.01.2020г.

   
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 3
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"