Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Новини

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

Предстоящо заседание на Общински съвет - Мизия

 

 

Изх.№ 64/24.01.2020 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЛЪЧКОВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1

От Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Мандат 2019-2023

      

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание на 30.01.2020г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателна зала на Общински съвет гр. Мизия, ет.1 при следния

 

ПРОЕКТО- Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Полагане на клетва от избран за общински съветник.

 

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

3Вх. № 66/22.01.2020 г., докладна, относно допълване съставите на Постоянните комисии към Общински съвет, Мизия.

         Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

 

4. Вх.№ 67/ 22.01.2020 г., докладна, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на Община Мизия.

         Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

5. Вх. № 70/ 23.01.2020 г., доклад, относно дейността на Временната комисия за избор на съдебен заседател, избрана с Решение № 33/ 20.12.2019 г. на ОбС Мизия.

         Докладва Сашка Началнишка – Председател Временна комисия

 

6. Вх.№ 72/ 24.01.2020 г., докладна, относно сформиране на временна комисия за изготвяне правила и критерии за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Мизия.

            Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

 

7. Вх.№ 73/ 24.01.2020 г., докладна, относно приемане на Стратегия за управление на общинска собственост на Община Мизия за периода 2019 – 2023 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

8. Вх.№ 74/ 24.01.2020 г., докладна, относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2020 г. в Община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

9. Вх. № 75/ 24.01.2020 г., докладна, относно одобряване проект за ПУП-ПП на трасето за оптично кабелно захранване до базова станция VZ6015, м.Среден връх, гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

10. Вх. №76/ 24.01.2020 г., докладна, относно учредяване право на прокарване на нова оптична кабелна мрежа на „БТК“ АД, за оптично кабелно захранване до базова станция VZ6015, м. Среден връх, гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

11. Вх.№77/ 24.01.2020 г., докладна, относно сформиране на временна комисия за изработване и представяне за утвърждаване на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет – Мизия, Мандат 2019 – 2023 г.

Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

 

12Вх. №78/ 24.01.2020 г., докладна, относно структура Общинска администрация – Мизия

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

Докладва Десислава Лехчевска – секретар Община Мизия

 

 

13. Вх. №68/ 23.01.2020 г., докладна, относно Бюджет 2020 – Община Мизия

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Христинка Петрова – гл. специалист „Бюджет и финанси”

 

 

14. Разни

 

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател на ОбС Мизия

 

 

ПОКАНА

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 
There are no translations available.

П О К А Н А

Кметът на Община Мизия Г-жа Валя Берчева

            На основание чл.69, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, в изпълнение на чл.66 от Закона за местните данъци и такси и Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

Кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО и цялата общественост на 19.12.2019 година (Четвъртък) от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Мизия, находяща се на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Мизия

НА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На проекта на решение на Общински съвет гр.Мизия за одобряване на план-сметката за такса „Битови отпадъци” за 2020 г. и проекта на план - сметка за приходите и разходите за такса „Битови отпадъци” за 2020 г. на Община Мизия

            Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения до 18.12.2019 година /включително/ в деловодството на общината или на електронен адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

КМЕТ НА

           ОБЩИНА МИЗИЯ     /п/

                                                                      ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

ПОКАНА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

.jpg

 

ПОКАНА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

12345.png

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Уведомление до заинтересованите страни и общественост на територията на общ. Мизия, относно реализирането на обект "Разширение на газопреносна инфраструктура  на "Булгартранс" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до Българо-сръбската граница"

Attachments:
Download this file (булгартрансгаз.pdf)Уведомление[ ]
 

ПОКАНА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Публикувана на 09.08.2019 г.

                                                                                               

 

 

ПОКАНА

 

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ОИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

 

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА

                                                                         

                                                           ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ”ГЕРБ”

                                                          КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

                                                           ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ”ДПС”

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ , ВМРО,

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ”АТАКА”

                                                           ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

                       НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ              

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            На основание чл.75, ал.1 ,изр.2 от Изборния кодекс/ИК/ , Ви каня на 19.08.2019г. /понеделник/от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет-гр.Мизия / І – ви етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне състава на Общинска избирателна комисия /ОИК / в Община Мизия за произвеждане на Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите ,които имат избрани с технте кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България ,но не са парламентарно представени.

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.75,ал.3 от Изборния кодекс /ИК/, както следва:

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- три имена и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на ОИК лице.                                

- декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3;

 

б)  копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

 

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на общинската избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

 

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централната избирателна комисия.

Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

 

ОБЯВА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

2222.png

 

Писмо от Областения управител на Област Враца

E-mail Print PDF
There are no translations available.

_Областен_управител_-_комари.jpg

 

Заповед № РД.11-294/16.07.2019г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Заповед № РД.11-294/16.07.2019г. на Кмета на Община Мизия

 

ЗАПОВЕД № РД.11-288 от 12.07.2019г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

.11-288_от_12.07.2019г.jpg

 


Page 2 of 31
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"