Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини
Новини

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

Съобщение във връзка с оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Рибарник"

продължава>
 

Обявление

Е-мейл Печат ПДФ
Община Мизия на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план- план за регулация на бивш „КЦХ- Мизия”, попадащ в масив № 290 на землище- гр. Мизия, който е на разположение на заинтересованите лица в отдел „УТС” на Общинска администрация, гр. Мизия, ул. „Г. Димитров” № 25-27, стая 209. На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
 

Обява за газопровод

Е-мейл Печат ПДФ
ОБЯВА
 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006г., бр.80/2009г., бр.29 /2010г.)
продължава>
 

Проект 300

Е-мейл Печат ПДФ

Сдружение „Отворена Младеж” стартира нов проект, съфинансиран от програма „Младежта в действие” на Европейския съюз, насочен към събуждане на гражданското самосъзнание по отношение на проблемите, които сами си създаваме на пътя. В рамките на проекта всеки може да отдели минута и да съобщи кой го е подразнил на пътя, като за това ще получи журналистически бележник. За повече информация вижте приложения файл или посетете www.300.bg

продължава>
 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на окoлната среда /ЗООС/ обн.ДВ бр.91 от 2002г., изм. ДВ бр.82 от 2009г./ чл.7, ал.1 и чл.8 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС// ДВ бр.25/2003г., ПМС №59, изм. и доп. с ПМС №237/2009г., ДВ бр.80/2009г./,чл.31, ал.4 и и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4

продължава>
 


Страница 30 от 30
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"