ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Municipal council Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

Изх.№ 187 /22.01.2021 г.

 

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА
НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ
НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ
В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА, УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

На основание чл.25, т.1, чл. 28а, ал.4 от ЗМСМА и чл.75а, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в изпълнение на изискванията на чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 855 от 25.11.2020 г. на МС за удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка и Заповед № РД – 01- 718 от 18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването.

С В И К В А М :
Общинският съвет на заседание от разстояние на 28.01.2021г. /четвъртък/ от 11.00 часа, чрез видеоконференция при следния

 


ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 


Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Вх. № 301 / 20.01.2021 г., докладна, Приемане на Програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2021г. в Община Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“
Вх. № 300 / 20.01.2021 г., докладна, относно Одобряване на експертна оценка и откриване на процедура за продажба на застроен поземлен имот с кад. № 500.227, с площ 1609,00 кв. м., с. Войводово, община Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“
Вх. № 295 / 14.01.2021 г., докладна, относно свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - Враца
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“
Вх. № 302 / 20.01.2021 г., предложение, относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Мизия и неговите комисии за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.
Докладва Татяна Спасова – председател ОбС, Мизия
Вх. № 299/ 18.01.2021 г. докладна, относно Замразяване на възнагражденията на общинските съветници в ОбС Мизия, област Враца, мандат 2019-2023 г.
Докладва Галя Ангелова – общински съветник
Вх. №298 / 18.01.2021 г., докладна, относно Молба уведомление с вх. №12/14.01.2021 г. от Ивайло Красимиров Иванов, жител на с. Софрониево.
Докладна от Демира Димитрова – кмет на кметство Софрониево
Вх.№ 303/21.01.2021г., докладна, относно Създаване на социална услуга „ Асистентска подкрепа“, като държавно – делегирана дейност, считано от 01.01.2021г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Валерия Цурова – Гл.експ.„ Здравеопазване и социални дейности“
9. Вх.№ 304/21.01.2021г., докладна, относно Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2020г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Горан Златков – Юрисконсулт на община Мизия
10. Вх.№ 305/21.01.2021г. докладна, относно Приемане на План – програма с публични изяви на ЦПЛР за 2021г.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Емилия Киновска – Директор ЦПЛР
11. Вх.№ 306/21.01.2021г., докладна, относно Изменение в структурата и числеността на общинска администрация – Мизия
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Десислава Лехчевска – Секретар община Мизия
12. Вх.№ 307/21.01.2021г., докладна, относно Утвърждаване размера на основните месечни възнаграждения на кмета на община Мизия и на кметовете на кметства в Община Мизия.
Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия
Докладва Десислава Лехчевска – Секретар община Мизия
13. Вх. № 285/ 29.12.2020 г. докладна, относно вземане решения за възстановяване на делегирани автономни бюджети на кметствата с. Крушовица, с. Софрониево и с. Липница.
Докладна от Илия Илиевски – кмет с. Крушовица, Демира Димитрова – кмет с. Софрониево, Румен Шопов – кмет с. Липница
14. Разни

 


Видеоконференцията ще се състои в платформата ZOOM, за което ще получите код за достъп и парола.
Всеки гражданин може да се включи в заседанието в т. „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ от дневния ред, за което е необходимо потвърждаване на участието до 9.00 часа на 28.01.2021 г. на електронен адрес This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ., като се посочи име, организация, населено място и актуален имейл адрес.

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/
Председател на ОбС Мизия

 

 

 

 

 

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС - Мизия чрез видеоконференция - 17.12.2020г.

 

 

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 11.2019г-10.2020г

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"