ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения Проекти на нормативни актове Проект на Наредба №6 за реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища в Община Мизия

Проект на Наредба №6 за реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища в Община Мизия

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Проект на Наредба №6 за реда и условията за отдаване под наем и продажба на

общински жилища в Община Мизия

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail:obsh.mz@abv.bg; www.miziabg.com

 

      Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба №6 за реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища в Община Мизия

      На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа, както и на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Мотиви: В изпълнение на чл.45а от Закон за общинската собственост, условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилищата на Общината трябва да се определят с наредба на общинския съвет. Тъй като досега действащата Наредба № 6 за реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища в Община Мизия е отменена с Решение №485/27.12.2018г., е необходимо Общински съвет – Мизия да приеме нова Наредба, с която ще се регламентират условията и редът за отдаване под наем и продажба на общински жилища в Община Мизия.

Целите, които се поставят с новата Наредба са целесъобразно и законосъобразно ползване на жилищата, които Община Мизия притежава, при спазване на принципа за равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи за картотекиране и настаняване в общински жилища, въвеждане на принципи при определяне на нуждите на кандидатстващите за настаняване лица, както и технологията на настаняването, ред и условия за установяване на жилищни нужди, както и технологичната последователност при настаняване в различните видове жилища, съгласно класификацията им в ЗОС. За осигуряване на нормална среда, с Наредбата се въвеждат норми за жилищно задоволяване, които предвиждат различна жилищна площ в зависимост от броя на членовете на настаняваното семейство или домакинство. Проектът на Наредбата цели усъвършенстване и развитие на действащата подзаконова нормативна база, в т.ч. чрез предложения за по-точна и ясна формулировка на разпоредбите на Наредбата, предлагаща адекватна и възможно най-пълна регламентация на уредените с нея обществени отношения.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба

Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

Очаквани резултати от приемане на новата Наредба

Прилагането на предлагания проект на Наредбата цели съответствие и непротиворечие в актовете на Общински съвет, улесняване на гражданите с жилищни нужди, оптимизиране работата на общинската администрация, усъвършенстване и развитие в уредбата на обществените отношения в съответствие с хипотези, налагани от практиката и с оглед констатациите от периодични служебни проверки по прилагането на подзаконовите актове при съблюдаване принципа на добрата администрация.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с  регламентите  и  директивите, относими към тази материя. Предлаганият проект е с правно основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 45а от Закона за общинската собственост. Проектът е съобразен с европейското законодателство - Регламент (ЕО) № 1082/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета и Европейската харта за местно самоуправление, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:    

                                                                      Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

                                                                  

                              

Attachments:
Download this file (Нар. №6 картотек.-нова.doc)Наредба № 6[ ]
 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"