Община Мизия

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало
Общински съвет


Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 
There are no translations available.

 

Изх.№ 94/15.05.2020 г.

 

 

 

ДО

 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

 

 

ДО

 

КМЕТА

 

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

 

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

 

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

ДО

 

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

 

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

 

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЛЪЧКОВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

 

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

 

              

 

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1

 

От Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Мандат 2019-2023

 

      

 

С В И К В А М :

 

Общинският съвет на редовно заседание на 21.05.2020г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателна зала в ОТИЕЦ гр. Мизия, ет.1 при следния

 

 

 

ПРОЕКТО- Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

 

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Вх. № 141/ 15.05.2020г., предложение, относно Управленска програма на кмета на Община Мизия, Мандат 2019 – 2020г.

 

Докладва Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

 

 

 1. 3.Вх. № 130/ 14.05.2020г., докладна, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мизия.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Горан Златков – юрисконсулт Община Мизия

 

 1. 4.Вх. №129/14.05.2020г., докладна, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Горан Златков – юрисконсулт Община Мизия

 

 1. 5.Вх. №124/14.05.2020г., докладна, относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2019г.

 

Докладна от Цветанка Влъчкова – зам. кмет на Община Мизия и председател на МКБППМН

 

Докладва Горан Златков – юрисконсулт Община Мизия

 

 1. 6.Вх.№116/04.05.2020 г., докладна, относно Приемане на Общинска програма за дезинсекция, деакаризиция и дератизация на територията на Община Мизия за периода 2020-2022г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Невена Георгиева – гл. специалист „Екология“

 

 1. 7.Вх. № 122/13.05.2020г., докладна, относно корекция в разходната част на бюджета на Община Мизия в местни дейности за 2020г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“

 

 1. 8.Вх. №123/14.05.2020г., докладна, относно приемане на извършени от „ВиК“ООД – гр. Враца инвестиции/активи/ във ВиК инфраструктурата и предаване управлението им на Асоциация по водоснабдявана и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ООД – Враца.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 

 1. 9.Вх. №131/ 14.05.2020г., докладна, относно освобождаване частично на физически и юридически лица – наематели на нежилищни обекти – общинска собственост, от задължения за заплащане на наеми, във връзка с въведените задължителни противоепидемични мерки за периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 

 1. 10.Вх. №135/ 14.05.2020г., докладна, относно предоставяне на обект – Водопровод за допълнително водоснабдяване с питейна вода с. Войводово, община Мизия, на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора, подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 

 1. 11.Вх. № 134/ 14.05.2020г., докладна, относно откриване на процедура за промяна НТП на поземлен имат в землището на с. Липница.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 

 1. 12.Вх. №121/ 11.05.2020г., докладна, относно Доклад за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 в община Мизия през 2019 г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Малинка Мариновска – гл. експерт „Здравеопазване“

 

 1. 13.Вх. №120/ 11.05.2020г., докладна, относно Доклад за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето в община Мизия за 2019г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Малинка Мариновска – гл. експерт „Здравеопазване“

 

 1. 14.Вх. № 137/ 15.05.2020г., докладна, относно поемане на разходите по погребение в с. Крушовица.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Малинка Мариновска – гл. експерт „Здравеопазване“

 

 1. 15.Вх. № 139/ 15.05.2020г., докладна, относно поемане на разходите по погребение в с. Липница.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Малинка Мариновска – гл. експерт „Здравеопазване“

 

 1. 16.Вх. №132/ 14.05.2020г., докладна, относно кандидатстване на Община Мизия по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ с проект „Предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания в община Мизия“.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Валерия Цурова – гл. експерт „Европейски програми и проекти и социални дейности“

 

 1. 17.Вх.№ 133/ 14.05.2020г., докладна, относно приемане на Годишен план за действие за 2021 по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Мизия.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Валерия Цурова – гл. експерт „Европейски програми и проекти и социални дейности“

 

 1. 18.Вх. №107/13.03.2020г., относно Отчет за дейността на кметство Липница за 2019г.

 

Отчет от Румен Христов Шопов – кмет на с.Липница

 

 1. 19.Вх.№108/13.03.2020г., относно Годишен отчет на кметство Крушовица през 2019г.

 

Отчет от Илия Илиевски – кмет на с. Крушовица

 

 1. 20.Вх. № 138/ 15.05.2020г., относно Отчет на кметство Софрониево за периода 11.11.2019 – 14.05.2020г.

 

Отчет от Демира Димитрова – кмет на с. Софрониево

 

 1. 21.Вх.№117/08.05.2020г., докладна, относно изработване и представяне за утвърждаване на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет – Мизия, мандат 2019 – 2023.

 

Докладна от Галя Венкова Ангелова – председател на Временна комисия

 

 1. 22.Вх. №118/ 11.05.2020 г., предложение, относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси.

 

Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС, Мизия

 

 1. Вх. № 109/16.03.2020 г., докладна, относно работа на КПКОНПИ

 

       Докладна от Иван Даков – председател КПКОНПИ при ОбС Мизия.

 

 1. 24.Вх. №119/ от 11.05.2020г., предложение, относно промяна в състава на ПК по ЗПКОНПИ

 

Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС, Мизия

 

 1. 25.Вх. №128/ 14.05.2020г., докладна, относно приемане на Наредба №32 за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Мизия.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Емилия Киновска – ст. специалист „Младежки дейности, образование и спорт“

 

 1. 26.Вх. № 140/ 15.05.2020г., докладна, относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Мизия /2020-2022/.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Емилия Киновска – ст. специалист „Младежки дейности, образование и спорт“

 

 1. 27.Вх. №127/14.05.2020г., докладна, относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Мизия“.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Емилия Киновска – ст. специалист „Младежки дейности, образование и спорт“

 

     28. Разни:

 

28.1 Вх. №126/14.05.2020г., доклад, относно мерките, предприети от Общинска администрация – Мизия във връзка с превенция на разпространението на COVID-19 на територията на община Мизия.

 

Докладва Малинка Мариновска – гл. експерт «Здравеопазване»

 

28.2 Вх. №125/14.05.2020г., докладна, относно състоянието на православния храм „Св. Троица“ с. Крушовица.

 

Докладна от Илия Илиевски – кмет на с. Крушовица

 

 

 

 

 

 

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

 

Председател на ОбС Мизия

 

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

   

ДЕКЛАРАЦИИ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Декларации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА

гр. Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27  тел. 09161 / 24-85

 

 

РЕГИСТЪР  НА  ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35. ,   от  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

 

 

Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларация

Заемана длъжност

Чл. 35, ал.1, т.1

Чл. 35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал.1, т.3

Чл. 35, ал.1, т.4

Регистрационен номер

1.

Цветан Василев Петров

Общински съветник

декларация

Да

72173198

CF9D6FFD

 

 

№1/ 22.11.2019г.

2.

Ивета Михайлова Цветанова

Общински съветник

декларация

Да

517E1340

12C6C108

 

 

№2/26.11.2019г.

3.

Николай Мирославов Иванов

Общински съветник

декларация

Да

1823810A

2C56EF80

 

 

№3/26.11.2019г.

4.

Пламен Цветанов Герговски

Общински съветник

декларация

Да

AC5572BC

769BCFF9

 

 

№4/28.11.2019г.

5.

Лидия Костова Методиева

Общински съветник

декларация

Да

E00582F5

 

 

№5/28.11.2019г.

6.

Цветанка Кирилова Дамянава

Общински съветник

декларация

Да

F2DD7721

27A35390

 

 

№6/29.11.2019г.

7

Сашка Димитрова Началнишка

Общински съветник

декларация

Да

13387AD7

CA01EF3C

 

 

№7/29.11.2019г.

8

Соня Стоянова Манасиева

Общински съветник

декларация

Да

0DBA052D

0EA4865A

 

 

№8/29.11.2019г.

9.

Галя Венкова Ангелова

Общински съветник

декларация

Да

OFCA2945

596A7BE7

 

 

№9/29.11.2019г.

10.

Иван Петков Даков

Общински съветник

декларация

Да

24232СС4

 

 

№10/29.11.2019г.

11.

Трифон Йорданов Тодоров

Общински съветник

декларация

Да

43EFA6C2

4C5417FE

 

 

 

№11/29.11.2019г.

12

Татяна Цветанова Спасова

Общински съветник

декларация

Да

25ВС2АF5

807197C2

      

Да

5F70AB16

№12/29.11.2019г.

13

Валя Теодосиева Берчева

Кмет община Мизия

декларация

Да

70D0636F

FE2F87CC

декларация

 

Да

№13/29.11.2019г.

№15/27.12.2019г.

14

Демира Георгиева Димитрова

Кмет с. Софрониево

декларация

Да

118CD672

 

 

№14/29.11.2019г.

№14-1/ 11.12.2019г.

15

Илия Ангелов Илиевски

Кмет с. Крушовица

декларация

 

 

 

№16/17.01.2020г.

16

Емилия Ангелова Иванова

Кметски наместник с. Сараево

декларация

Да

 

 

 

№17/01.2020г.

17

Румен Христов Шопов

Кмет с. Липница

декларация

 

 

 

№18/17.01.2020г.

18

Цветелина Георгиева Димитрова

Кметски наместник с. Войводово

декларация

Да

 

 

 

№19/17.01.2020г.

19

Йорданка Цветкова Бадикова

Общински съветник

декларация

Да

A2855774

828802D6

 

 

№20/30.01.2020г.

 Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларац

ия

Заемана длъжност

Чл. 35, ал.1, т.1

Чл. 35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал.1, т.3

Чл. 35, ал.1, т.4

Регистрационен номер

1.

Цветан Василев Петров

Общински съветник

да

Да

72173198

CF9D6FFD

 

 

№1/ 22.11.2019г.

2.

Ивета Михайлова Цветанова

Общински съветник

да

Да

517E1340

12C6C108

 

 

№2/26.11.2019г.

3.

Николай Мирославов Иванов

Общински съветник

да

Да

1823810A

2C56EF80

 

 

№3/26.11.2019г.

4.

Пламен Цветанов Герговски

Общински съветник

да

Да

AC5572BC

769BCFF9

 

 

№4/28.11.2019г.

5.

Лидия Костова Методиева

Общински съветник

да

Да

E00582F5

 

 

№5/28.11.2019г.

6.

Цветанка Кирилова Дамянава

Общински съветник

да

Да

F2DD7721

27A35390

 

 

№6/29.11.2019г.

7

Сашка Димитрова Началнишка

Общински съветник

да

Да

13387AD7

CA01EF3C

 

 

№7/29.11.2019г.

8

Соня Стоянова Манасиева

Общински съветник

да

Да

0DBA052D

0EA4865A

 

 

№8/29.11.2019г.

9.

Галя Венкова Ангелова

Общински съветник

да

Да

OFCA2945

596A7BE7

 

 

№9/29.11.2019г.

10.

Иван Петков Даков

Общински съветник

да

Да

24232СС4

 

 

№10/29.11.2019г.

11.

Трифон Йорданов Тодоров

Общински съветник

да

Да

43EFA6C2

4C5417FE

 

 

 

№11/29.11.2019г.

12

Татяна Цветанова Спасова

Общински съветник

да

Да

25ВС2АF5

807197C2

 

Да

5F70AB16

№12/29.11.2019г.

13

Валя Теодосиева Берчева

Кмет община Мизия

да

Да

70D0636F

FE2F87CC

Да

 

Да

№13/29.11.2019г.

№15/27.12.2019г.

14

Демира Георгиева Димитрова

Кмет с. Софрониево

да

Да

118CD672

 

 

№14/29.11.2019г.

№14-1/ 11.12.2019г.

15

Илия Ангелов Илиевски

Кмет с. Крушовица

да

 

 

 

№16/17.01.2020г.

16

Емилия Ангелова Иванова

Кметски наместник с. Сараево

да

Да

 

 

 

№17/01.2020г.

17

Румен Христов Шопов

Кмет с. Липница

да

 

 

 

№18/17.01.2020г.

18

Цветелина Георгиева Димитрова

Кметски наместник с. Войводово

да

Да

 

 

 

№19/17.01.2020г.

19

Йорданка Цветкова Бадикова

Общински съветник

да

Да

A2855774

828802D6

 

 

№20/30.01.2020г.

   
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 3
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"